Jövő a Szent Korona jegyében - Nemzetstratégiai konferencia

A Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében sorra kerülő, háromnapos nemzetstratégiai konferenciára hárul a világkongresszus egészének fő feladata, – a többi kilenc konferencia zárójelentéseit is figyelembe véve – a magyar nemzet új meghatározásának, avagy a nemzet új, magyar meghatározásának a kimunkálása. Ezzel együtt, az új nemzet-meghatározásra épülő új nemzetstratégia alapjainak az azonosítása, és valamennyinek, határozathozatal végett a világkongresszus Záró-konferenciája elé történő terjesztése.

 

A nemzetstratégiai konferencia csúcsra járatott első két napján – napi tizenhét előadás – körvonalazódó új nemzet-meghatározásról és a hozzá társítható nemzetstratégiáról augusztus 19-én egész napos vita zajlik világkongresszusi küldöttek és meghívott vendégek – civilek, politikusok, közéleti személyiségek, szakemberek – részvételével.

 

Az előadók közül senkit sem emelünk ki, hiszen a névsor magáért beszél. Megjegyzendő, hogy közöttük egyaránt lesznek magyarországiak, miként az elcsatolt területeken élő szakemberek és közéleti személyiségek, valamint Ausztrália, Amerika és „Antantia” országaiban élő magyarok – professzorok, tudósok és kutatók, püspökök és lelkészek, politológusok, jogászok, közgazdászok, mérnökök és tanárok, írók, újságírók és politikusok.

 

 

Jövő a Szent Korona jegyében

Nemzetstratégiai konferencia

Budapest, 2012. augusztus 17-19., 8-20 óra

MVSZ – Magyarok Háza

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

 

A konferencia elnöksége:

Dr. Drábik János, Borbély Imre, Bottyán Zoltán, Patrubány Miklós

 

 

2012. augusztus 17. péntek

 

Délelőtti program

 

Beléptetés: 8 ó - 8 ó 30

 

8.30  <>  Himnusz és Székely Himnusz közös éneklése

 

Előadások

Az egyes előadások időtartama 25 perc, amit összesen 5 perc hozzászólás, kérdés, válasz, észrevétel követhet

 

A Szent Korona világa

 

  8.35-9.00 ó  <>  Patrubány Miklós: Megnyitó

 1.   9.00-9.25 ó  <>  Bottyán Zoltán: Jövő a Szent Korona jegyében
 2.   9.30-9.55 ó  <>  Prof. Dr. Vass Csaba PhD: Hungária a magyar archiregnum 
 3. 10.00-10.25 ó <> Dr. Bakos Batu: A Szent Korona misztériuma
 4. 10.30-10.55 ó <> Dr. Balogh Sándor: A Szent Korona tan

 

30 perc kávészünet

 

 1. 11.30-11.55ó <> Dr. Varga Tibor: Az Aranybulla (kitekintéssel a Magna Chartára)
 2. 12.00-12.25 ó <> Kocsis István: A Szent Korona és a nemzetiségek
 3. 12.30-12.55 ó <> Dr. Hévízi Józsa: Vallási és etnikai közösségek a Szent Korona országában
 4. 13.00-13.25 ó <> Dr. Popovics Tibor Miklós: A ruszinok és a magyar Szent Korona országa

 

Ebédszünet

 

 1. 15.00-15.25 ó <> Bálint Benczédi Ferenc: Az 1568-as tordai országgyűlés vallásügyi határozatának egyetemes jelentősége
 2. 15.30-15.55 ó <> Szabó László: A magyar unitárius egyház újraegyesítésének nemzetpolitikai üzenete

 

Magyar nép, magyar nemzet

 

 1. 16.00-16.25 ó <> Pápai Szabó György: Magyar erkölcs, magyar jellem, magyar küldetés
 2. 16.30-16.55 ó <> Dr. Cser Ferenc: A mellérendelő emberi viszony szerepe a magyar nemzet történetében

 

30 perc kávészünet

 

 1. 17.30-17.55 ó <> Dr. Boór Ferenc: A székiség vezérelve
 2. 18.00-18.25 ó <> Bakk István: A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében
 3. 18.30-18.55 ó <> Dr. Zétényi Zsolt: Magyarország történeti alkotmánya
 4. 19.00-19.25 ó <> Botos László: A nemzettudat szerepe a nemzet életében
 5. 19.30-19.55 ó <> Dr. Varga Csaba: Az új nemzetfogalom és nemzeti stratégia

 

20.00  ó  <>  Szózat közös éneklése

 

 

2012. augusztus 18. szombat

 

Délelőtti program

 

Beléptetés: 8 ó - 9 ó

 

9.00  <>  Himnusz és Székely Himnusz közös éneklése

 

Előadások

 

A nemzeti lét

 

 1. 9.00-9.25 ó <> Dr. Bogár László: Nemzet és állam kiszolgáltatottsága a háttérhatalmaknak az évszázadok során
 2.  9.30-9.55 ó <> Dr. Léh Tibor: Etnikai nemzet és alkotmányos nemzet
 3. 10.00-10.25 <> Dr. Drábik János: Nemzet és állam kiszolgáltatottsága a globális háttérhatalomnak
 4. 10.30-10.55 <> Dr. Eva Maria Barki: Veszélyben a nemzet? A nép önrendelkezése és az állam szuverenitása a XXI. században (Nemzet és nép a nemzetközi jogban)

 

30 perc kávészünet

 

 1. 11.30-11.55 <> Varga István: A nemzeti lét dimenziói, különös tekintettel az értékteremtésre
 2. 12.00-12.25 <> Prof. Dr. Tanka Endre: A föld szerepe a nemzet életében
 3. 12.30-12.55 <> Borsos Géza: A székely nép helye a magyar nemzet történetében (testében)
 4. 13.00-13.25 <> Borbély Imre: A szubszidiáris nemzetstruktúraA tudásközpontú nemzetépítés paradigmája és annak korlátai. Melléklet

 

Ebédszünet

Alakuló nemzet

 

26. 26.   15.00-15.25 <> Gazda József: A magyar nemzettudat állapota és a magyar jövő

 1. 15.30-15.55 <> Baranyi Tibor Imre:A nemzet mibenléte az őshagyomány fényében
 2. 16.00-16.25 <> Siklósi András: Szellemi, lelki, erkölcsi, és hitbeli adalékok a magyarság megmentéséhez
 3. 16.30-16.55 <> Molnár V. József: A magyar nép lelke és annak nemzetalakító szerepe

 

30 perc kávészünet

 

 1. 17.30-17.55 <> Dr. Bene Gábor: A nemzet fogalma az MSZ eddigi határozatainak fényében
 2. 18.00-18.25 <> Dr. Szőllősi József: A jogfolytonosság kérdése 2012-ben
 3. 18.30-18.55 <> Csapó Endre: Nemzet a világszórványban
 4. 19.00-19.25 <> Prof. Dr. Váralljai Csocsány Jenő: A népszaporulat, a nemzeti lét elsődleges feltétele
 5. 19.30-19.55 <> Rácz Sándor: Magyar nemzeti lét a XXI. században

 

19.30 ó  <>  Szózat közös éneklése

 

 

2012. augusztus 19. vasárnap

 

Egész napos vitanap az előző két nap előadásai alapján körvonalazódó nemzet-maghatározásról, világkongresszusi küldöttek és meghívott vendégek – civilek, politikusok, közéleti személyiségek, szakemberek – részvételével. Ezen a napon a felszólalások időtartama legfennebb 15 perc. Közben, egész napos munkával készül a konferencia zárójelentése, amely magába foglalja az új magyar nemzet-meghatározást, miként az új magyar nemzetstratégia alapjait is. A zárójelentés a Magyarok VIII. Világkongresszusának Záró-konferenciája elé kerül, amely augusztus 20-án ülésezik, és amely a világkongresszus határozatait és zárónyilatkozatát hivatott elfogadni. A vitanap részletes programját később hozzuk nyilvánosságra.

 

 

 

 

A nemzetstratégiai konferencia feladata

 

A magyar nemzet új meghatározása során szét kell feszíteni azt a szellemi kalodát, amelyet a magyar nemzet legádázabb ellenségei a magyar történelem sötét évtizedeiben ötöltek ki, és erőszakoltak rá máig tartóan a magyar nemzetre, a finnugor származáselméletet. Az új meghatározás keresésében bizonyított tényként kell a magyar nyelv sok ezer éves ősiségét kezelni. Miként a magyar és az egyetemes kultúra életében akár egy új időszámítás kezdetét jelentő Borbola János opusz – Az egyiptomi ősmagyar nyelv – megjelenése, és a Dr. Baráth Tibor vizsgálódásait cáfolhatatlanul bizonyító, élő arab szájhagyomány ismertté válása óta a magyar nép ősiségét is.

 

A magyar népnek az üdvtörténeti jelentőségű 1956-os magyar forradalom és szabadságharc során tisztán kinyilvánult értékeit az új meghatározásba bele kell foglalni.

 

A vizsgálódásnak tisztáznia kell a nép, a nemzet, az állam fogalmát. Eközben figyelni kell a nagyhatalmi törekvésekre, a geopolitikai adottságokra, amelyek közül különös figyelmet kell szentelni annak a ki nem mondott törekvésnek, amelyik a nemzetek felszámolását tűzte ki magának célul.

A vizsgálódás nem kerülheti meg azt a kérdését sem, hogy a magyar állampolgárok, akikről bebizonyosodik, hogy tevőlegesen részt vesznek a magyar nemzet és a magyar állam sorvasztásában, pusztán állampolgárságuk okán, valamint azért, mert Magyarországon élnek és beszélik a magyar nyelvet, a magyar nemzet részének tekinthetők-e.

 

Végül, de nem utolsó sorban az emberiség egyik ősnyelvét őrző, és ebbéli feladatának teljesítésében majdhogynem társak nélkül maradt magyar nép és nemzet meghatározásából, nem hiányozhat a nemzet rokonainak és barátainak a megnevezése sem, különös tekintettel arra, hogy ezek lélekszáma hatalmas, és fordított arányban van a magyar nyelvet rokon nyelvként értékelő népek kicsiny számával.

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Jövő a Szent Korona jegyében


Magyarok VIII.
Világkongresszusa

Ópusztaszer – Budapest,
2012. augusztus 15-20.

Free business joomla templates