MVSZ-80: Árpádtól, Árpádig és a Szent Korona Országáig - Üzenet a világ magyarságának, rokon népeinknek, Európának és a nagyvilágnak

MVSZ 80 ünnepség 0nÜnnepi Küldöttgyűlést tartott a Magyarok Világszövetsége 2018. augusztus 18-án, alapításának 80. évfordulóján. A 80. évfordulós ünnepség középpontjában a Szent Korona Országa állt, amelyet a Magyarok Világszövetsége, mint az egyik legtökéletesebb állammodellt már korábban felajánlott Európa népeinek és nemzeteinek. Az Ünnepi Küldöttgyűlés nyilatkozatot fogadott el, amely tömören összefoglalja az MVSZ eddigi útját, de leginkább a jövőbe tekint, és fontos üzenetet fogalmaz meg a világ magyarságának, rokon népeinknek, Európának és a nagyvilágnak. Az ünnepi nyilatkozatot – Árpádtól, Árpádig és a Szent Korona Országáig – alább és csatoltan is, teljes terjedelmében közzétesszük.


 

A 80 éves MVSZ-t levélben köszöntötte Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Matteo Salvini, Olaszország miniszterelnök-helyettese, belügyminiszter az olasz nagykövetségen keresztül üzent. Horvátország államelnöke, Kolinda Grabar-Kitarovics levélben köszöntötte a legnagyobb magyar civil szervezetet.

 

A harmadik napon Ünnepi Konferencia zajlott Ópusztaszeren, amely az MVSZ jelenleg zajló legfontosabb programjait ismertette.

 

 

Árpádtól, Árpádig és a Szent Korona Országáig

   Üzenet a világ magyarságának, rokon népeinknek, Európának és a nagyvilágnak

 

A Magyarok Világszövetségét a  Magyarok II. Világkongresszusa alapította 1938. augusztus 18-án, saját, állandóan

működő ügyvivő testületeként. A Magyarok Világkongresszusa az  1929-ben életre hívott és a trianoni békeparancs

következtében szétdarabolt,  majd egységes képviselet nélkül hagyott, de ennek ellenére örökre egységes, oszthatat-

lan és szabad magyar nemzet legitim képviseletére hivatott testület.

 

A második világháború új tragikus fordulatot hozott: a Magyarok Világszövetsége a Trianont is meghaladó szovjet

békét dicsőítő  internacionalista magyar  állam ügynökszervévé,  a nemzeti egységtudat árulójává vált.  A korszak

végéig a Népköztársaság állampolgárai szinte a határon kívül rekedt magyarok létéről sem tudnak.

 

1989 teszi lehetővé, hogy a  Magyarok Világszövetsége eredeti rendeltetését ellátva,  a nemzeti egység helyreállítá-

sát szolgáló  szervezetként  kívánjon működni.  A fordulatot  megalapozó „világtalálkozónak” nevezett  Magyarok

III. Világkongresszusán  ezért mondta  Antall József miniszterelnök,  hogy:  „Magyarország miniszterelnöke csak

lélekben lehet  15 millió  magyar miniszterelnöke,  a  Magyarok Világszövetségének  elnöke  azonban ténylegesen

15 millió magyar elnöke.”

 

A  Magyarok III. Világkongresszusa (1992) kezdeményezte  az első  műholdas magyar televízió,  a Duna televízió

megalapítását. A  Magyarok IV. Világkongresszusa (1996) mondta ki,  hogy az  egységesülő Európában meg kell

valósítani az egységesülő magyar nemzetet, és ajánlotta a magyar állampolgárság visszaadását minden magyarnak.

A  Magyarok V.  Világkongresszusa (2000)  ajánlotta a magyar államnak a  külhoni magyar állampolgárság jogin-

tézményének  megteremtését,  mint az adott geopolitikai  erőviszonyok között  a legalkalmasabb eszközt  a magyar

nemzet egységének határmódosítások nélküli megteremtésére. A  Magyarok VI. Világkongresszusa (2004) irányí-

totta  a figyelmet  az egymilliárd lelket összesítő  keleti  rokon  és  barát népekre, és mondta ki a finnugor szárma-

záselmélet  meghaladottságát, tarthatatlanságát. A  Magyarok VII. Világkongresszusa (2008),  fogadta el a magyar

nép önrendelkezési nyilatkozatát, indítványozta a trianoni és a párizsi békeszerződések fölülvizsgálatát, követelte

az  államadósság keletkezésének nyilvánosságra hozatalát,  és mondta ki,  hogy határozott erkölcsi fordulatra  van

szüksége Magyarországnak a fennmaradáshoz.

 

Radikális fordulatot a Magyarok Világszövetsége és a maradék állam viszonyában a Magyarok V. Világkongresszu-

sát 2000 májusában követő tisztújítás hozott. Az állam ekkor a nemzetpolitikai kérdésekben mindaddig privilegizált

MVSZ-t  kizárta az államilag támogatott szervezetek sorából.  A költségvetési támogatás  puccsszerű megvonása a

szervezet működési rendjének alapvető átszervezésével járt. Fizetett tisztségviselők és munkatársak helyett áldozat-

kész szolgálattevőkre kellett bízni öt világrész magyarságának szervezeti összetartását. Az 1996-os és 2000-es prog-

ramot gyakorlatra váltó 2004-es népszavazás a külhoni magyarok állampolgárságáról a Magyarok Világszövetségé-

nek a politikai osztály általi drámai kitaszításához és az eredmény torz hivatalos értékeléséhez vezetett.

 

A  Magyarok VIII. Világkongresszusa napirendre tűzte nemzet és állam viszonyának tisztázását,  a különböző etni-

kai kategóriák ehhez viszonyított újraértelmezését.  A  magyar  nép tekintetében ősi értékeit, a nemzet tekintetében

pedig a  Szent Korona eszmeiségén alapuló történelmi alkotmány megalkotását nyilvánította meghatározónak.  Ez

kizárja az eddig egyeduralkodó trianoni nemzetállam elfogadását.  A jogtalanság jogot nem alapít elvéből követke-

zően kimondta, hogy  „a  történelmi  magyar  alkotmányon kívül nincs,  és nem is  lehet életképes magyar nemzet.”

Az ezzel ellentétes államközi  egyezmények érvénytelenek, és  a  történelmi  alkotmány  alapján  újratárgyalandók

(Trianon, stb.).

 

A Magyarok IX. Világkongresszusa jutott arra az alapvető elhatározásra, hogy az egyén és közösség, a család és

haza  fogalmának meghatározásával megalapozza a sok századon át épített pénzhatalmi világrend elutasítását, vele

szemben a magyar nemzeti út világmodellként való ajánlását.

 

A Magyarok Világszövetsége alapításának 80. évfordulója alkalmából ülésező Ünnepi Küldöttgyűlés elér-

kezettnek látja az időt arra,  hogy üzenetet küldjön a világ magyarságának, rokon népeinknek, Európának

és nagyvilágnak.

 

Üzenjük a világ magyarságának

 

A magyar nemzet és a magyar állam közé nem lehet egyenlőségjelet tenni, amint teszik azt a nemzetállamok

az uralmuk alá hajtott, polgároknak nevezett alattvalókkal.

 

A mindenkori magyar államot az annak létrehozásával egyidejűleg nemzetté váló magyar nép hívta életre,

a maga létfeltételeinek, hogyha szükséges akár erővel is való szavatolására.

 

Trianon nem csak az ok-okozati viszonyt rombolta le a magyar nemzet és a magyar állam között, hanem

földrajzilag és politikailag is elszakította a nemzet számos részét egymástól és a magyar államtól.

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világ-

háborúja következtében nemcsak szétszakítottságban él, hanem a kommunista, majd a globalizációs és

uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik.

 

A magyar nemzetnek, ha élni akar, meg kell találnia az utat és az eszköztárat, hogy életét, jövőjét, üdvözülését

akkor is szavatolni tudja, ha ezt az éppen aktuális magyar állam nem tenné, esetleg pontosan ellene cseleked-

ne, mint tette azt oly sok évszázadon át a Habsburgok uralta  állam vagy a második világháborút követően a

Moszkva alávetettségében működő kommunista magyar állam, és amint teheti ezt akár a jövőben is.

 

Ennek egyik példázataként és bizonyságául, ismerjük el: a Magyarok Világszövetsége soha sem hagyhatja

magától elvitatni azt a tényt, hogy a magyar nemzetnek a második világháborút követő 1947-es párizsi

béke okozta szétszaggattatása elsősorban a Magyarok Világszövetségének közel két évtizedes harca ered-

ményeként enyhülhetett, a magyar állampolgárságnak minden magyar ember számára történő felkínálásá-

val, ami nem következhetett volna be a 2004. december 5-i népszavazás katarzisa nélkül.

 

Hasonlóan, Trianon továbbható nemzetgyilkos szövődménye ellen a magyar nemzetnek akkor is fel kell

vennie a harcot, ha erről a magyar állam lemondott volna, vagy bármikor lemondana.

 

De a Magyarok Világszövetsége arról a jogáról és kötelességéről sem mondhat le, hogy a nemzet biológi-

ai, demográfiai, vagy éppenséggel erkölcsi állapotának romlására figyelmeztessen, és szükség esetén fel-

vegye ellene a harcot.

 

A kommunista rendszer bukása utáni magyar állam felelős a nemzet egy részének, a devizahitelezésnek

nevezett államilag eltűrt csalással történt kifosztásáért, életkilátásainak megtöréséért. Ugyanúgy felelős a

társadalomban végbemenő nagyfokú erkölcsi romlásért. De felelős annak biológiai állapota megromlásá-

ért, kóros elöregedéséért is. A magyar állam felelőssége el nem évül azért a szellemi sötétségért, amit a

sok ezer éves magyar törtélelemről szóló ismeretek eltitkolásával okoz, aminek csupán egy, de égbekiáltó

példázata az, ahogyan a nemzet legnagyobb költője, Petőfi Sándor sokszorosan bizonyított szibériai el-

hurcoltatásához viszonyul, letagadva azt, és megtagadva Tőle és az ugyancsak elhurcolt honvédektől a

nemzeti kegyelet megadását.

 

Üzenjük rokon népeinknek

 

Szólítunk Benneteket, rokon népeink

Lengyelországban, Horvát- és Olaszországban, miként Bajorországban. Svájcban és Norvégiában, Bulgá-

riában, Észt-, Finn- és Franciaországban, Skóciában, Ír- és Törökországban, Oroszországban,

a Balkánon, az Ural környékén és Szibériában.

 

Szólítunk Benneteket

Japánban és Koreában, Kínában és Mongóliában, Nepálban és Indonéziában, Indiában és Afganisztánban,

Kazakh- Türkmén-, Kirgíz- és Üzbégisztánban, Örményországban és Azerbajdzsánban, Iránban, Kurdisz-

tánban, a Kaukázusban, Tibetben és Dzungáriában.

 

Szólítunk Benneteket

Afrikában és Amerikában, Dél-Amerika és Vietnám őserdeiben, Mexikóban és a maorik világában.

 

És ha nem hasonlít sem nyelvünk, sem alkatunk, sem bőrünk színe, és akár hitünk sem, de mi mégis

rokonok vagyunk, mert számunkra

 

                                                fontosabb az igazság, mint a jólét,

                                               fontosabb a tisztesség, mint a siker,

                                            fontosabb a méltányosság, mint a haladás.

 

Üzenjük Európának

 

Európa, az euró-atlanti civilizáció létrehozójaként két évszázada a halál civilizációjának útjára lépett.

 

Magyarországnak és a magyar nemzetnek a legnagyobb, máig ható tragédiáját döntően az európai

hatalmak okozták, a trianoni (Versailles, 1920. június 4.) nemzetgyilkossági kísérlettel. Előre eltervelten,

évszázadon keresztül előkészítetten. A magyar nemzet ezennel bejelenti igényét a trianoni béke semmis-

ségének nemzetközi, nagyhatalmi megállapítására és kimondására.

 

Gróf Apponyi Albert, az Európa által fogolyként kezelt trianoni magyar tárgyalóküldöttség vezetője

a gyilkos szándékú béke kapcsán kijelentette: „Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyar-

ország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját.”

 

Európa a napjainkban szított migránsválság által a maga Trianonjába rohan. A két évszázada Euró-

pában kiagyalt  nemzetállam menthetetlenül alkonyához érkezett. Európa számára a halál civilizációjá-

nak a mostani migránsválsággal tetézett állapotában az eddigi úton nincs kiút, nincs jövő.

 

A magyarság, amely genetikailag bizonyítottan is Európa talán legősibb népe, mentőövet nyújt Európa

nemzeteinek és államainak: azt az állammodellt – a Szent Korona Országát, azaz  a szakrális Magyar

Királyságot –, amelyet Árpádtól, Árpádig és azt követően évezredek alatt csiszolt, és amelyet  két

kiemelkedő cseh értelmiségi, František Palacký történész és Rudolf Kučera politológus a világ legtökéle-

tesebb állammodelljének nevezett, és amelyet álláspontjuk szerint minden iskolában tanítani, és más

államokban is alkalmazni kéne.

 

Ez az állammodell három pilléren áll: a jézusi keresztény értékrenden, minden ember Istentől fakadó

egyenlő méltóságán, és az élet abszolút primátusán.


 

Üzenjük a nagyvilágnak

 

Jóllehet mára szinte teljesen megfosztották  történelmének ismeretétől, a második világháborút követő

emigráns hullámoknak köszönhetően, a magyarság ismét felfedezte a maga ősiségét, amely őt a világ

első kultúra- és civilizáció-teremtő népei közé sorolja. Köszönet érte Baráth Tibornak, Magyar Adorján-

nak és a nemzet szolgálatában fáradságot nem ismerő kutató társaiknak.

 

A magyarságnak ezt az ősiségét utoljára nyilvánosan a Vatikán ismerte el, XVI. Benedek pápa beavató

szentmiséje keretében.

 

A mai Magyarországot ezerszáz évvel ezelőtt Árpád Nagyfejedelem alapította, és olyan szilárd alapokra

helyezte, amelyek lehetővé tették számára évezredes fennmaradását.

 

Ám a nemzetközi őstörténeti kutatás[1] kiderítette, hogy ugyancsak ÁRPÁD volt a neve az első egyiptomi

királynak. És úgyszintén ÁRPÁD volt a neve annak az egyiptomi királynak, aki Thébában helyreállította

a szétesett királyságot, és megalapította a XI. dinasztiát[2].

 

De Árpád volt a neve annak a városállamnak is, amely a  szíriai Aleppótól 20 km-re észak-nyugatra, az

Eufrátesz nagy kanyarjában létezett, és amelyet a Biblia is többször említ[3]. A félelmetes asszír hadsereg

három évig ostromolta, amíg Kr. e. 740-ben sikerült bevennie. Árpád északra menekülő népe hozta létre

a Kaukázusi Magyar Királyságot.

 

Ezt követően újabb közel két évezrednek kellett eltelnie, míg eljött Árpád Nagyfejedelem, a mai Magyar-

ország megalapítója. Vele kezdődően a Turul-dinasztia közel fél  évezreden   keresztül vezette Magyar-

országot, bőséggel adta a szenteket a keresztény világnak, és Magyarországot az egyetlen apostoli

királysággá tette, amelynek királyai a Jeruzsálem királya címet is birtokolták.

 

Ez az állam és ez a nemzet izzadta ki magából vérrel-verejtékkel, több évszázados közjogi harcokkal,

összegezve a maga sok  ezer éves múltja során felhalmozódott tudásából azt az állammodellt, amelyet a

Szent Korona Országának nevezünk.

 

A magyar nyelv ősiségét és szerkezeti tökélyét is jó ideje felismerték a magyarság szellemi vezetői, mint

tette ezt Berzsenyi Dániel, majd Táncsics Mihály, az emberiség legősibb nyelvének nevezve azt. Ez az a

nyelv, amelyen az egyiptomi hieroglif írás ma is folyékonyan olvasható. Teller Ede atomfizikus a tudomá-

nyos feltárásra legalkalmasabb nyelvnek nevezte a magyar nyelvet, ami részben magyarázatot ad a magyar

ajkú tudósok világszinten megtapasztalt páratlan eredményeire, és amelyek az orosz származású amerikai

professzort, Isaac Asimovot híres kijelentésére ragadtatták: „Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két

intelligens faj létezik a Földön: emberek és magyarok.”

 

Ennek az ősiségnek a tudatában, ennek a nyelvnek  és ennek a tudásnak a birtokában kívánja a magyarság

a maga szerepét a világ népeinek, nemzeteinek körében újrafogalmazni és felajánlani hozzájárulásaként az

egyetemes közjóhoz.

 

                                                               Isten minket úgy segéljen!

 

Kelt Budapesten, 2018. augusztus 18-án, alapítása 80. évfordulóján

 

                  A Magyarok VilágszövetségE Ünnepi Küldöttgyűlése

______________________________________________________

[1] Alan H. Gardiner – Ancient Egyptian Onomastica I-III. Oxford 1968. – 110. o.

[1] E.A.W. Budge – A History of Egypt, 8 vol. Oesterhout, 1968. - 196. o.

[1] Biblia – Királyok II. 18/34 és 19/13

 

 

Gyűjts Trianon ellen tíz aláírást Te is!

Videó: Molnár V. József Trianonról

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9717/180820

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldje vissza a nem kívánt közleményt sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, és írja be tárgy-rovatába a meglévő tárgy elé ezt a szót: Leiratkozás.[1] Alan H. Gardiner – Ancient Egyptian Onomastica I-III. Oxford 1968. – 110. o.

[2] E.A.W. Budge – A History of Egypt, 8 vol. Oetserhout, 1968. - 196. o.

[3] Biblia – Királyok II. 18/34 és 19/13

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates