A Magyar kultúra teremtő ereje - Ajánlás a Magyar Kultúra Napjának közeledtén

mvsz1A Magyar kultúra teremtő ereje

Ajánlás a Magyar Kultúra Napjának közeledtén

„Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép

A múltat ’s jövendőt!”

Kölcsey Ferenc

Himnusz a magyar nép

zivataros századaiból – részlet

 

Közeleg ennek a fennkölt napnak az évfordulója, amikor Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén befejezte csodálatos költeményét: Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból. Ezt a napot 1989 óta a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük. Azok a gondolatok, javaslatok, elhatározások, amelyek e naphoz kötötten születnek, kihatnak a magyar nemzet kulturális életére egész évben.

A Magyar Kultúra Napjának közeledtén kezdeményezzük és javasoljuk, hogy legyen a Himnusz születésének 195. éve a szokványostól eltérő év.

Szenteljük a 2018. évet a magyar kultúra teremtő erejének!

A magyar kultúrában megtestesülő teremtő erő az, amely az ismert, oroszországi születésű, de Amerikában is alkotott írót, Isaac Asimov-ot korszakos kijelentésére sarkallta: „Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a Földön: emberek és magyarok.”

Fejtsük ki bővebben a javaslatunkat.

Tekintsünk most a kultúrára a szó mindennapos használatánál tágabb értelemben. Ne csak az irodalmat, a művészeteket és a művelődést soroljuk a nemzet kultúrájának fogalomkörébe. Bővítsük e kört mindazzal, amit az emberi szellem isteni sugallatra teremtett, ideértve az adott nemzet emberi viszonyait, társadalmi kapcsolatait és végső soron az általa felépített államot is, annak törvényeivel és bevett szokásaival.

Lehet, hogy a kultúra fogalmának ekként való bővítése egyeseknek meglepő, netán erőltetettnek tűnő. A szokatlan társításokkal járó bővítést azonban a köznyelv már régen megtette. Gondoljunk csak ilyen fogalmakra mint: kultúrnövények, kulturált viselkedés, kulturált viszonyok.

Tekintsünk tehát kultúrának mindazt, ami az embert közelebb viszi ahhoz,

Aki őt a maga képmására teremtette.

Mindazt tehát, ami szép, jó és életigenlő.

Magyar vonatkozásban jelenti ez az egyedülálló, több mint 200.000 lejegyzett magyar népdalt. De jelenti ez az isteni értékrendet a társadalmi élet középpontjába helyező, ugyancsak páratlan teljesítményt, a Szent Korona Országát – az Aranybullába foglalt ellenállási záradékkal, a szászoknak adott Andreanumba foglalt autonómia-statútummal, az emberiségnek elsőként törvényerővel kimondott, a Tordai Országgyűlés határozatába foglalt vallásszabadsággal. És jelenti ez az egyiptomi hieroglifáktól a nem-euklideszi geometrián át, a holografikus világmodellig terjedő tudás, felfedezések, találmányok végeláthatatlan bőségű tárházát. Mindez kézzelfogható bizonyítéka a magyar kultúra teremtő erejének.

Javaslatunk megindokolásával itt akár meg is állhatnánk. De ne érjük be a kultúra teremtő erejének az általa megteremtettek szemléltetésével. Vizsgáljuk meg e kultúra teremtő erejének gyökereit.

Álláspontom szerint a magyar kultúra teremtő erejének három gyökere van:

a magyar nyelv, a magyar ember és társadalma és a magyar ősiség.

A magyar nyelv teremtő erejéről vallott Teller Ede atomfizikus, a hidrogénbomba atyja, aki egész életében büszkén vállalta kettős, zsidó és magyar azonosságát, és haláláig tagja volt a Magyarok Világszövetségének. Élete alkonyán így szólt: Ha nem Ady Endre teremtő erejű nyelvén ismertem volna meg a világot, akkor sohasem lett volna belőlem több egy átlagos középiskolai fizika tanárnál. Ám ez a nyelv, a magyar nyelv felvértezett engem mindazzal, amivel a világ legnagyobb titkait is feltárhatom. Egy másik alkalommal pedig így fogalmazott: Éltem több mint kilencven évet, és csak most fedeztem fel, hogy csak egy nyelv van: a magyar.

A magyar nyelvet a szellemi függetlenség és a nemzeti önállóság legrégibb és legdicsőségesebb emlékművének nevező, száz nyelvet beszélő angol nyelvtudós, Sir John Bowring pedig figyelmeztetett, hogy aki a magyar nyelv rejtélyét meg kívánja fejteni, annak az isteni titkot kell feszegetnie, mely szerint: Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige…

A magyar ember és társadalma. Minden nép emberi viszonyai a hagyományokban, a szokásokban és végső soron az általa meghozott és elfogadott törvényekben tükröződnek leginkább. A törvények törvénye, az alkotmány is a maga nevében hordozza az alkotást, azaz a szellemi teremtést. A magyar emberek, akik azonos módon viszonyulnak teremtő, mindenható Istenükhöz és természeti környezetükhöz”, a maguk véréből és verejtékéből megteremtették a legtökéletesebb állammodellt, a Szent Korona Országát, amelyet két világhírű cseh tudós, František Palacký és Rudolf Kučera minden iskolában tanítandónak, más országokban is alkalmazandónak nevezett.

A Szent Korona Országa és a történelmi magyar alkotmány az, amely a társadalmi élet középpontjába az isteni értékeket és az ember isten általi teremtéséből fakadó egyenlő méltóságát állította, megteremtve ezzel annak lehetőségét, hogy bármely nemzetiségű polgára megőrizhesse azonosságát, anyanyelvét, azaz a társadalom teljes értékű, egyenrangú tagja lehessen. Ettől a szabadságtól érezhette minden nemzetiség a magáénak a Szent Korona Országát, és váltak „hitvalló” Hungarusokká azok is, akik nem magyarként jöttek a világra. Ez a társadalmi állapot a magyar kultúra teremtő ereje második gyökérének a talaja.

A magyar ősiségről, a harmadik gyökérről álljon itt Baráth Tibor történész professzor összegzése, amelyet 1971. október 23-án vetett papírra Montreálban:

„A mi beszédünk és földműves magas kultúránk öt-hat ezer esztendőre visszamenőleg írásbelileg igazolható, vagyis annak kezdete oly régi időkbe nyúlik vissza, amikor magyaron kívül más tagolt emberi beszéd, rendszerbe foglalt vallás, művészet és írás még nem létezett. A mi őseinknek tehát nem volt kitől mit „kölcsönözzenek”. Szókincsünket, vallási képzeteiket és tudományukat az alapoktól a befejezésig maguknak kellett saját géniuszukkal megteremteniök. Ezért ősnyelv a magyar nyelv, őskultúra a magyar kultúra, amiben velünk osztoznak ma is élő rokonaink, az észtek, finnek és egyéb magyar származású népek.(…)

.A magyarul beszélő úr népek napkeleti hazájukban megalkották az emberi elme alapvető találmányait: a rendszeres élelmiszer-termelést, az edénykészítést és a fémipart. Feltalálták a gyors közlekedés első eszközeit (hajót, szekeret), megfogalmazták Isten létének elvét s kitalálták a gondolatközlés időtől független eszközét: az írást, nyelvünk szerkezetéhez igazított szabályaival. Őseink világraszóló találmányai közül ez utóbbi – az írás – volt a legnagyobb kihatású, mert vele megszületett a tudomány: a szerzett ismereteket ezután el lehetett raktározni, nemzedékről-nemzedékre áthagyományozni és gyarapítani. A magyar népek szókincsüket, fogalmaikat, istenhitüket és írástudásukat nem tartották titokban, hanem misszionáriusaik, a Nap-papok révén elterjesztették a világ minden részébe. Így lettek a magyar nyelvű népek (régibb tudományos kifejezéssel szólva: finnugor népek) az emberiség első tanítómesterei, nevelői és szervezői, amiről az a rengeteg magyar szó tanúskodik, amely minden később kialakult nyelvben ma is fölös számban található. (…)”

„A magyarság az a rejtélyes módon megmaradt nép, amely őrzi egy, a görög-római civilizáció előtti, jelentős civilizáció nyelvét, kisebb mértékben kultúráját és még kisebb mértékben – a szerves műveltség, a mitológia, az archaikus népmese által – a hitvilágát” – hirdeti a Magyar Nemzetnek a Magyarok VIII. Világkongresszusa által 2012. augusztus 20-án elfogadott meghatározása, a maga első tételében, amellyel a magyar kultúra teremtő ereje bizonyításának szentelt érvelésünket zárjuk.

Zárszó

Hívjuk  mindezért a tagjainkat és híveinket, hívjuk az egész magyar nemzetet, hogy tegyük a magyar kultúra napi, és folytatólag egész az évi kulturális rendezvények vezérelvévé a magyar kultúra teremtő erejét, annak felmutatását.

Szóljon ez a nap és ez az év páratlan népi kultúránkról – amelynek nagyszerű eszköze a Felszállott a páva! mozgalom –, szóljon a páratlan magyar tudományos és műszaki kreativitásról – amelynek nagyszerű összegzését adja a Dr. Pálfi György Tudománytörténeti kiállítás –, és szóljon ez az év a Szent Korona Országáról, amelyet mint követendő állammodellt felajánlottunk már a maga Trianonjába rohanó Európa keresztény nemzeteinek és államainak.

Isten, áldd meg a magyart!

Budapest-Kolozsvár, 2018. január 18-án

                                                                                             Patrubány Miklós István Ádám,

                                                                                        a Magyarok Világszövetségének elnöke

 

Megjegyzés: Az MVSZ Ajánlása a Magyar Kultúra Napjának közeledtén itt tölthető le PDF formátumban

 

MVSZ Sajtószolgálat

9469/180119

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldje vissza a nem kívánt közleményt sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, és írja be tárgy-rovatába a meglévő tárgy elé ezt a szót: Leiratkozás.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates