Petőfiért! – 4. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Huszonöt évvel ezelőtt, 1989. július 17-én tárta fel a Morvai Ferenc vezette expedíció Szibériában Petőfi Sándor hamvait. A magyar költészet messiása 165 évvel ezelőtt 1849. július 31-én tűnt el a segesvári csatában, ahonnan súlyosan sebesülten Szibériába hurcolták. A Magyarok Világszövetsége a két dátumot egyszerre idézi a magyar nemzet emlékezetébe. Július 31-én, este 8 órakor a Hősök terén figyelemfelkeltő, emlékező megmozdulást szervez Petőfi a segesvári csatában – NEM HALT MEG! címmel. De ki is volt Petőfi Sándor? Hódolva nagysága előtt, naponta közlünk adatokat, okmányokat és képeket  Petőfi Sándor diadalútjáról, egy nagyszerű kiadványból, amely 1910 körül, a Pesti Napló kiadásában jelent meg.

 

Kéry Gyula: Petőfi gyermek- és diákkora

 

4. rész

 

 

„1831 szeptemberében Petrovicsné kocsin útra kelt fiával a tolnamegyei Szentlőrincre. Ott kosztra és lakásra Hittig János jegyzőnél helyezte el a fiát és beíratta az algimnáziumba. Boldog gyermekkori örömök közt telt el az a két év, melyet Sándor itt töltött. A jegyző család gyöngéd szeretettel környezte, Málika, a jegyző leánya, pedig testvérként osztozott meg mindenben a kis kosztos diákkal, aki ugyancsak nehéz szívvel vált meg anyjától, mikor az visszautazott Szabadszállásra. De a jó bánásmód és egy-két meghittebb iskolatárs, akikkel megbarátkozott, feledtette vele az édesanyja távollétét. Hittigéknél Sándor csak egy esztendőt töltött, mert Hittiget a következő év elején a majosiak választották meg jegyzőjüknek, s családjával odaköltözött. Sándor ekkor Németh Ferenc tanítóhoz került, ahol szintén jó sora volt.

Sándor az iskolában csakhamar feltűnt korát meghaladó tudásával és egyike lett a legjobb tanulóknak. Tanára: Lehr András, különös gondot fordított a szépírásra és a latin nyelvre. Sándor mindkettőben kitűnt. Tanulótársai közül inkább az idősebbekkel barátkozott. Általában komolyság mutatkozott magaviseletén. Jellemének vonásai e két esztendő alatt kezdtek kibontakozni. Egyrészről a bátorság, határozottság és dac, másrészről a természet szeretete és az érzelmek bősége jellemzik kialakuló egyéniségét. Az előbbieket apjától, az utóbbiakat anyjától örökölte. A zajos társaságot kerülte s kedvét inkább könyvei közt lelte. Ám azért részt vett a diák-játékokban is, de főkép olyanokban, ahol egymással versenyre keltek és kimutathatta vakmerőségét. Gyermeki lelkének legszebb megnyilatkozása a természetért rajongás. Órákig elheverészett a Sió partján, figyelve a ragyogó égboltot, a tovaszálló felhőket, a fölhangzó madárdalt, s ilyenkor képzeletében feltűnt a Kunság napfényes rónasága: szépséges szülőfölde, mely már gyermeki lelkének is tündérszigete volt. Ettől a gyermekmagányosságtól, ettől a merengéstől termékenyülhetett meg a lelke. ebből bontakoztak ki és kaptak szárnyra később gondolatai és érzelmei. És midőn a szünidőre hazatért és a délibábos rónaság jegenyéinek sudaras árnyékában tovább szőtte a merengést, a kis mészárosgyerek már ekkor lelkében hordta a lángész szikráját.

Minthogy a fiú eddig jól tanult, apja elhatározta, hogy tovább iskoláztatja. És hogy magát a német nyelvben is begyakorolhassa, az 1833-34-iki iskolai évben Pestre vitte egy rokonához és beíratta az evangélikus iskolába, ahová többnyire német tanulók jártak. A fiú szépen haladt a német nyelvben, de gimnáziumi tanulmányait hanyagolni kezdé, s miután apja az év végén tanulása eredményével nem volt megelégedve: a következő 1834-35-iki iskolai évben már a piaristák gimnáziumába járatta. Itt az I. grammatikai osztályt végezte, de tanulása itt sem javult. Úgy látszik, hogy a változott viszonyok hatással voltak a fiúra. A csendes sióparti tősgyökeres magyar falu után a zajos német város úgy hathatott lelkére, mint napfény után a ború. Azt a szerető környezetet, melyben Szentlőrincen élt, itt hiába kereste. Rokona, akinél lakott, lovashajdú volt, naphosszat el volt foglalva feleségével együtt, s Sándor a lovashajdú fiainak társaságában gondozás és felügyelet nélkül élte napjait. Apja igen elkedvetlenedett fia hanyatlásán s midőn megtudta, hogy a fiú „sokat ólálkodik a színház körül”, ebben veszélyes hajlamok ébredezését sejtvén, a fiú keresztapjának, Martiny Károlynak rábeszélésére az 1835-ik év őszén Sándorral Aszódra utazott és a fiút az ottani algimnáziumi tanár, Koren István gondjaira bízta. E helyütt végezte Sándor 1835-38-ban a második, harmadik és negyedik osztályt.”

 

(folytatása következik)

 

 

 

 

A Hódolat Petőfi Sándornak jegyében eddig közölt szövegek:

 

Petőfiért! – 165 éve tűnt el, 25 éve találták meg hamvait – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – Petőfi gyermek- és diákkora - 1 . rész – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 2. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 3. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

 

8413/140721

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

 

„A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.(Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates