Feltlts alatt
Magyarok Világszövetsége

Sprawiedliwości dla Europy!


Click for Languages!

Gdyby szesnaście lat temu Francja wiedziała,

z jakimi ukrytymi zamiarami i w jakim celu

mężowie stanu

reprezentujący naród w 1919 roku

zawarli „pokój prawa i sprawiedliwości”,

gdyby wiedziała o tym wtedy, i wiedziała dzisiaj,

iż ci panowie w imię czyich interesów

i czyich dążeń rzucili podejrzenie

na honor ojczyzny i wystawili na zagrożenie

nasze przyszłe bezpieczeństwo,

Francja, a wraz z nią Europa

nie znalazłyby się w sytuacji.

w której się obecnie znajdują…

Francja w 1914 roku miała tylko jednego wroga: kłamstwo!

HENRI POZZI, 1935

Sprawiedliwości dla Europy!

Uregulowanie kwestii węgierskiej nie cierpi zwłoki

Już blisko wiek temu zakończyła się I wojna światowa, po której zwycięskie mocarstwa, w rozmowach przeprowadzonych w Wersalu urzeczywistniły swoją wolę sprzed wojny. Niesprawiedliwość „pokoju”, który narzucili Węgrom 4 czerwca 1920 roku oraz jego sprzeczność z prawemmiędzynarodowym, były oczywiste już w dniu jego podpisania. Jednak do rewizji tej niesprawiedliwości – wymierzenia sprawiedliwości – nie doszło do dziś.

Naród żyjący w Królestwie Węgierskim i od 1222 roku posiadający pisemną konstytucję, swą państwowotwórczą rolą przyświecający Europie przykładem praworządności, ten naród węgierski został rozerwany na siedem części. Bez żadnych pytań o to, trzy i pół miliona Węgrów, zostało – wbrew swej woli – zmuszonych żyć pod jarzmem obcego panowania.

Dzień 4 czerwca 1920 roku uwieczniono codziennym biciem dzwonów w południe i w ten sposób utrwalano go w świadomości Węgrów. Naród węgierski, zasłużony na wieki jako bastion obrony Europy, stracił swą ogólnonarodową reprezentację.

Naród węgierski - rozerwany na siedem części i w jednej trzeciej zmuszony żyć pod jarzmem wroga – swą ogólnonarodową reprezentację odzyskał dziewięć lat później, w 1929 roku, poprzez I Światowy Kongres Węgrów.

Zorganizowany w 1938 roku II Światowy Kongres Węgrów powołał stały organ kierowniczy działający także między posiedzeniami Światowych Kongresów – Światową Federację Węgrów. W dziesięcioleciach panowania komunizmu, po przymusowej, trwającej 54 lata przerwie w jej działalności, Światowy Kongres Węgrów, reprezentujący cały naród węgierski, od 1992 roku systematycznie – co kwartał – odbywa posiedzenia.

Obchodząca 70-lecie Światowa Federacja Węgrów – w dniach od 16 do 20 sierpnia 2008 roku – zorganizowała posiedzenie VII Światowego Kongresu Węgrów.

Najważniejszą uchwałą, jaką podjął Kongres przy udziale tysiąca delegatów, jest deklaracja o prawie narodu węgierskiego do samostanowienia (Załącznik nr 1). Wyraża ona postulat samostanowienia całego narodu węgierskiego ucieleśnionego przez Światowy Kongres Węgrów.

Podstawę stanowi przyjęty w 1966 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, którego pierwszy rozdział mówi: „Każdy naród posiada prawo do samostanowienia. Zgodnie z tym prawem narody swobodnie określają swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny.”

Deklaracja VII Światowego Kongresu Węgrów o prawie narodu węgierskiego do samostanowienia, w osobnym załączniku wyciąga prawicę do narodów Europy, osobno zwracając się do obywateli i rządów Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowenii i Austrii, zapewniając ich o tym, że dla narodu węgierskiego bezsprzeczną wartością jest także ich samostanowienie.

        Deklaracja o samostanowieniu stwierdza, iż bez sprawiedliwego uregulowania kwestii węgierskiej, Wspólnota Europejska (Unia Europejska) nie może być regionem „wolności, prawa i bezpieczeństwa”.

W ramach VII Światowego Kongresu Węgrów, z udziałem ponad pięciuset delegatów, odbyła się Konferencja Ponownej Oceny Pokoju w Trianon, na której, po całym dniu dyskusji analitycznych, przyjęto Przesłanieo rewizji Pokoju w Trianon z roku 1920 oraz Pokoju w Paryżu z 1947 roku, Odwołuje się ono do siedmiu dokładnych uzasadnień. Węgrzy domagają się, by społeczność międzynarodowa położyła kres godzącej w naród węgierski zbiorowej karze trwających po dziś dzień następstw Pokoju w Trianon i Pokoju Paryskiego oraz wymierzyła Sprawiedliwość dla Węgier! (Załącznik nr 2). Jednocześnie przedstawiono wystarczająco wiele dowodów na to, że pokój zamykający I wojnę światową, dali narodom Europy politycy świadomie wprowadzeni w błąd przy użyciu – udowodnionych na dzień dzisiejszy – fałszywych informacji posiadających podłoże korupcyjne.

Realizując uchwały ucieleśniającego cały naród węgierski Światowego Kongresu Węgrów, przyjęte na jego VII posiedzeniu, w sierpniu 2008 roku, jako stały organ przedstawicielski Kongresu, Światowa Federacja Węgrów niniejszym przedkłada

P E T Y C J Ę,

w której zwraca się o rewizję zamykającego I wojnę światową Pokoju w Trianon (z 4 czerwca 1920 r.) oraz kończącego II wojnę światową Pokoju Paryskiego (z 10 lutego 1947 r.) o zaprzestanie dalszej dyskryminacji narodu węgierskiego i przyznanie mu sprawiedliwości. W obecnych warunkach – ze względu na znaczenie i rezultaty – jest to równoznaczne z apelem o Sprawiedliwość dla Europy!

W celu uzasadnienia tego wniosku, poza powyższym,

przedkładamy następujące

Uzasadnienie

1.  W trakcie Pokoju Wersalskiego kończącego I wojnę światową, powołując się na zasadę międzynarodową, utworzono państwa, które nigdy nie posiadały państwowości, jak np. Czechosłowację i Jugosławię. Natomiast Rumunię poszerzono do nie istniejących nigdy wcześniej rozmiarów. Czechosłowację natomiast nagrodzono stosując zasadę historyczną i w ten sposób umożliwiono jej wchłonięcie 3 milionów ludności niemieckiej. Powstanie wszystkich nowych państw uzasadniano zasadą samostanowienia.

Jednocześnie w postępowaniu w stosunku do Węgier nie uwzględniono żadnej zasady międzynarodowej. Tym samym Węgrom odmówiono zarówno prawa do zasad historycznych, narodowych, jak i do zasady samostanowienia. W ten sposób czysto węgierskie terytoria i społeczności dostały się pod panowanie wyżej wymienionych państw.

Oczywiste jest, że chodziło o utrzymanie podwójnej miary, sprzecznej z zasadami prawa międzynarodowego, która dyskryminuje ludzi z węgierskim językiem ojczystym. Dyskryminacja jest natomiast jedną z godnych potępienia metod rasizmu.

W ponad 90 lat po zakończeniu I wojny światowej Węgrzy zamieszkali w Niecce Karpackiej także obecnie nie otrzymują żadnej odpowiedzi na kwestie kształtujące ich życiowe losy.

Jeżeli na przykład zgodne z prawem jest oderwanie się którejś społeczności językowej, dlatego, że włada językiem słowackim, to na tej samej zasadzie dlaczego nie mają prawa oderwania się od sztucznie utworzonych państw terytoriów zamieszkałych przez większość węgierską oraz ich powrót do ojczyzny?

2.  Kara narzucona nam w dniu 4 czerwca 1920 roku była niesprawiedliwa i nie jest możliwa do zaakceptowania. Jako fakt trzeba traktować to, iż Węgier nie można obciążyć odpowiedzialnością za rozpętanie I wojny światowej. W chwili wybuchu I wojny światowej Węgry nie były państwem samodzielnym, lecz członkiem Monarchii Austrowęgierskiej i jako takie zmuszone były przystąpić do wojny, ponieważ od 1867 roku w kwestiach polityki wojskowej Węgier decyzje podejmowało Ministerstwo Wojny w Wiedniu, podobnie, jak i polityka zagraniczna i finansowa była również kierowana z Wiednia. W dniu 7 lipca 1914 roku węgierski premier, hrabia Istvan Tisza był jedynym w Radzie Koronnej, który głosował przeciw wojnie, co więcej, dzień później w liście zwrócił się do cesarza Franciszka Józefa, wnioskując, by Monarchia nie wszczynała wojny. Nawet podczas ponownych rozmów spowodowanych jego wetem, w dniu 14 lipca 1914 roku tylko pod tym warunkiem uległ naciskowi, że wystosowana zostanie nota do mocarstw oraz zainteresowanych państw, iż Węgry także w przypadku wygranej wojny nie będą wysuwały roszczeń terytorialnych w stosunku do Królestwa Serbii, które planowano zaatakować.

W przeciwieństwie do tych niezbitych faktów historycznych, prasa państw sojuszniczych nagłośniła na cały świat haniebne kłamstwo, iż hrabia Istvan Tisza zorganizował służące jako pretekst do rozpętania I wojny światowej morderstwo w Sarajewie, którego ofiarą padł następca tronu, Ferenc Ferdynand.

W przeciwieństwie do tego, polityka już wtedy była świadoma tego, co później zostało niezaprzeczalnie udowodnione, iż chodziło o akcję zorganizowaną i przeprowadzoną przez tajną służbę Serbii.

Wówczas, kiedy można byłoby zaprzeczyć koncepcyjnie skonstruowanemu oskarżeniu przeciw Węgrom o rozpętanie wojny, to w dniu 31 października 1918 roku węgierski premier, hrabia István Tisza, który próbował swym wetem zapobiec wojnie, został w swym domu nikczemnie zamordowany na oczach swej rodziny.

3.  Podział Węgier został zaplanowany na długo przed wybuchem I wojny światowej, na co istnieją niezbite dowody. Zamiar oraz realizacja tego podziału nie były zależne od wyniku wojny i dlatego ten fakt nie powinien w żadnym przypadku stanowić przedmiotu pokoju zamykającego wojnę. O słuszności tego twierdzenia świadczą następujące fakty:

    Układ wojskowy zawarty między Rosją, Serbią i Rumunią w dniu 23 czerwca 1914 roku, a więc przed tragicznym zamachem w Sarajewie. Serbia miała przyrzeczone otrzymanie terytoriów węgierskich – nigdy nie zamieszkałych przez Serbów. Obietnice te zostały zrealizowane przez mocarstwa Ententy na mocy paktu zawartego w Belgradzie 13 listopada 1918 roku, mimo faktu, że Rosja wtedy już nie istniała, a znajdujący się na jej terytorium Związek Sowiecki nie był członkiem Ententy.

      Układ o zawieszeniu broni zawarty z pełnymi kompetencjami między Monarchią Austriacko-Węgierską i Sojusznikami w dniu 3 listopada 1918 roku w Padwie, który położył kres wszelkim konfliktom zbrojnym, pozostawił terytorium Węgier bez uszczerbku.

Mimo tego, lub też właśnie dlatego, dziesięć dni później, rząd kierowany przez premiera, zdrajcę ojczyzny, hrabiego Mihálya Károlyi, który przejął władzę w dniu zamordowania premiera, hrabiego Istvána Tisza, mógł podpisać w Belgradzie z przedstawicielami armii francuskiej układ wojskowy, który pozwolił wrogim siłom zajęcie linii demarkacyjnych położonych głęboko na terytorium Węgier, na których nie było jeszcze nawet oddziałów węgierskich. Fakty te zaistniały bez zamieszania się w międzyczasie Węgier w jakikolwiek konflikt zbrojny. Na to, iż Mihály Károlyi był zdrajcą, bezsprzecznie wskazuje fakt, że pięć dni później, kiedy został zmuszony do zrzeczenia się władzy, uciekł do najbardziej zagorzałego wroga Węgier, Edvarda Beneša, otrzymał od niego paszport, z którym wyjechał w świat, a jego koszty pokrywał zamieszkały w Londynie czeski bankier o nazwisku Panast.

     Po podpisaniu układu o zawieszeniu broni w Padwie w dniu 3 listopada 1918 roku, państwa Ententy zdumiały się, że istnieją przeszkody na drodze przekazania Rumunii Siedmiogrodu, według zawartego wcześniej tajnego układu, ponieważ Rumunia podczas I wojny światowej wielokrotnie zmieniała sojuszników, a w 1916 roku nawet zaatakowała swego sojusznika od tyłu. Zawarciem w dniu 8 maja 1918 roku pokojowego układu z Niemcami definitywnie wykluczyła się z grona państw Ententy. Polityczny ślepy zaułek został rozwiązany przy użyciu środków militarnych: pięć dni po zawarciu układu o zawieszeniu broni w Padwie, 8 listopada 1918 roku, francuskie dowództwo wojskowe podzieliło swe oddziały znajdujące się na terytorium Serbii i połowę z nich pod dowództwem generała Berthelota skierowało do Bukaresztu, gdzie obaliło panujący tam rząd, który zawarł układ z Niemcami i na jego miejscu ustanowiono taki, który Rumunię postawił już po stronie zwycięzców, a w nagrodę dostał prezent w postaci Siedmiogrodu. (Patrz list z podziękowaniami wystosowany przez nowego premiera Rumunii, Brătianu do Georges`a Clemenceau do premiera Francji w dniu 8 listopada 1918 roku.)

    Chociaż układ o zawieszeniu broni z Padwy mówił o zaprzestaniu wszelkich działań militarnych, Francja, jako mocarstwo Ententy, łamiąc własny układ o zawieszeniu broni, bez wypowiedzenia wojny, wszczęła wojnę przeciw Węgrom. Faktem jest, że Węgry – czy to uważane były za część Austro-Węgier, czy też, zgodnie z poleceniem Clemenceau jako państwo nie uznane, tak więc z politycznego punktu widzenia nie istniejące (!).

Wojna ta bez jej formalnego wypowiedzenia – za wyjątkiem Serbów – była prowadzona z włączeniem jednostek utworzonych z takich mniejszości etnicznych, z którymi Węgry nie były w stanie wojny nawet przed zawieszeniem broni (Czesi), względnie, z którymi – pod naciskiem państw Ententy – uregulowały swoje stosunki, będącymi w mocy układem pokojowym, ze względu na to, iż będąc sojusznikiem zaatakowano ich od tyłu (Rumunii). Tak było również z fantomami państw narodowych, które nie miały ani obywateli, ani granic, ani też historii, a szczególnie nie miały państwotwórczego narodu, i które „istniały” wyłącznie w chęciach sił za kurtynami poruszających sztaby Ententy oraz służących temu celowi – nieznanych w swych państwach, bądź nie posiadających obozów garstek emigrantów politycznych, jak Czechosłowacja i Królestwo Serbsko-Chorwacko-Słoweńskie (późniejsza Jugosławia).

Drugi zdrajca, wspólnik Mihálya Károlyi – minister wojny, Béla Lindner, który przed operacjami wojskowymi Małej Ententy, po zawarciu układu w Belgradzie rozwiązał armię węgierską, uciekł do Jugosławii, gdzie mieszkał do końca życia, po czym postawiono mu tam pomnik.

4.  Uchwały pokoju w Wersalu dotyczące Węgier były podjęte przez decydentów wprowadzonych w błąd przy użyciu ogromu kłamstw. Premier Wielkiej Brytanii, Lloyd George przyznał później, iż decyzje były podjęte na podstawie mylnych danych: „Mieliśmy niektórych sojuszników, których wszystkie dowody były kłamstwami i fałszerstwami. Podjęliśmy decyzje na fałszywych podstawach.” (Lloyd George, Przemówienia w Queen’s Hall, Attachment 62.)

5.  Niesprawiedliwość Pokoju w Trianon, w najbardziej wyrazisty sposób przedstawia fakt, że terytoria węgierskie otrzymała także Austria – 4026 kilometrów kwadratowych –, na której spoczywała o wiele większa odpowiedzialność za rozpętanie wojny, niż na Węgrzech. Tak więc terytoria węgierskie otrzymała ta Austria, z którą Węgry przez całą wojnę stanowiły jedno państwo!

6.  Wydarzenia na Zakarpaciu w swej niesprawiedliwej wymowie niewiele różniły się od kwestii austriackiej. W Trianon Zakarpacie przyznano jeszcze Czechosłowacji, by z zamieszkałymi tam w większości Rusinami mogła zwiększyć słowiańskie proporcje w swym nowym państwie. Ale prezydent Beneš, bez żadnej podstawy prawnej, po prostu przekazał te obszary Związkowi Radzieckiemu. W ten sposób, po rozpadzie Związku Radzieckiego, Zakarpacie stało się częścią Ukrainy, do której historycznie nigdy nie należało. Zamieszkałym na tym terytorium Rusinom i Węgrom nie zapewniono nawet prawa do referendum, czyli samostanowienia.

7.  Po kilku latach od ogłoszenia Pokoju w Trianon, historia dostarczyła niezbitych dowodów na to, jak bardzo fałszywa była podżegająca do przygotowań wojennych propaganda państw Ententy, według której Węgry były więzieniem narodów i mniejszości. Mieszkańcy wiosek na terenach przyłączonych do Austrii nie pogodzili się z faktem aneksji i zachowując swoje prawa do samostanowienia, kontynuowali walkę zbrojną o przyłączenie ich do Węgier. Dziesięciu wioskom udało się to osiągnąć w 1923 roku. Najlepszym dowodem na to, iż Węgry od czasu króla – założyciela państwowości były państwem przyjmującym inne narodowości był fakt, że wioski te w przeważającej części były zamieszkałe nie przez Węgrów, lecz przez Niemców i Chorwatów! Tak więc, wioski z większością niemiecką chciały się oderwać od niemieckojęzycznej Austrii i powróciły do ojczyzny Świętej Korony – do Węgier.

Jako wyraz szacunku, pragniemy tutaj przytoczyć nazwy dziesięciu wiosek, które powróciły do Węgier, a są to: Alsócsatár, Felsőcsatár, Horvátlövő, Kisnarda, Nagynarda, Magyarkeresztes, Németkeresztes, Ólmod, Pornóapáti, Szentpéterfa.

8.  Państwa anektujące prawie w niczym nie spełniły swych traktatowych zobowiązań, których się podjęły, iż Węgrom, który znajdą się pod ich panowaniem zapewnią prawa człowieka oraz prawa narodowe.

Wprost przeciwnie, państwa, które zajęły terytoria węgierskie – Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia – swą skoordynowaną polityką starały się Węgry odizolować gospodarczo i politycznie oraz zlikwidować części narodu węgierskiego na anektowanych terytoriach, poprzez ich asymilację oraz podział. Tak więc, prowadziły czystkę etniczną! Prowadzono więc rekwirowanie majątków pod pretekstem reformy rolnej, trwał ucisk w oświacie i kulturze, wymuszano podpisywanie deklaracji wierności, trwała kolonizacja, osiedlanie obcych, fałszowano wyniki spisów ludności, Węgrzy byli dyskryminowani i niszczono także ich wartości historyczne, kulturalne itd.

Reasumując, należy stwierdzić, że na terytoriach nowopowstałych państw liczba absolutna oraz proporcje narodu węgierskiego zmniejszyły się o ponad 50%, przez co szanse jego utrzymania ulegają gwałtownemu pogorszeniu. Z tych względów rewizja Pokoju w Trianon nie może być dłużej odraczana.

9.  Zamykający II wojnę światową i podpisany 10 lutego 1947 roku Pokój w Paryżu oznaczał dla Węgier nowy dyktat i ponowny Trianon, który swymi rozmiarami przewyższył pierwszy. Od Węgier odcięto nowe terytoria. Naród, który podczas wojny proporcjonalnie doznał największych strat pod względem liczebności ludności – 15%, po zakończeniu wojny w dalszym ciągu był mordowany. Na Zakarpaciu, w Szolyva (Свалява – przyp. tłum.), w węgierskim Auschwitz we wspólnej mogile spoczywa 18 tysięcy Węgrów. W Serbii natomiast jesienią 1944 roku wymordowano 40 tysięcy cywilnych mieszkańców. W trakcie rozmów pokojowych w Paryżu nawet o nich nie wspomniano. Dane odnośnie ucisku Węgier i Węgrów w wyniku Pokoju Paryskiego są zamieszczone w Załączniku nr 3 („Jak wąż, syczała cała zgraja”).

Zwycięscy I i II wojny światowej, poza anektowaniem narodu i państwa, stosowali jeszcze ostrzejszy środek: Węgrów okrzyczano narodem – zbrodniarzem wojennym i stosowano zbiorowe kary. (Uchwała z Gyulafehérvár (rum: Alba Iulia - przyp. tłum.), Dyktat z Tiranon, odmowny list Mołotowa na wniosek dyplomacji angielskiej w sprawie bardziej pozytywnej oceny roli Węgier od innych państw osi, od przyszywki „niewolnicze państwo narodów”, „ostatni wasal” itd.)

W ten sposób przyczynki pokoju po wojnach światowych, jak i same „dzieła pokojowe” nakładają także odpowiedzialność mocarstw za podżeganie nastrojów antywęgierskich w XX wieku.

Przeciwstawiając się także i dziś systematycznie rozgrzewającej w państwach Małej Ententy nienawiści w stosunku do Węgrów, w sposób w pełni uzasadniony zwracamy się do odpowiedzialnych mocarstw oraz do Organizacji Narodów Zjednoczonych o wprowadzenie formalnych zakazów i efektywną obronę międzynarodową.

10. Naród węgierski – duchowo, nigdy nie pogodził się z następstwami pokojów narzuconych mu po obydwu wojnach światowych.

W okresie międzywojennym państwo węgierskie prowadziło skuteczną, opartą o obowiązujące zasady, akcję dyplomatyczną, skierowaną przeciw postanowieniom Pokoju w Trianon. Efektem tej akcji był zwrot przez międzynarodowe arbitraże Węgrom terytoriów, na których naród węgierski stanowił znaczną większość etniczną. Lecz pokój zawarty po II wojnie światowej ponownie dokonał ich rewizji.

Po Pokoju w Paryżu, komunistyczne państwo węgierskie „zapomniało” o swych anektowanych rodakach, w stosunku, do których posiadało przecież konstytucyjne obowiązki. Wtedy na terytoriach anektowanych, szczególnie w Siedmiogrodzie, toczono walkę przeciw niesprawiedliwościom, które dotknęły Węgrów. Jednak państwo rumuńskie bezlitośnie rozprawiało się z pokojowym oporem podyktowanym najlepszą wolą. Duchowny Kościoła Kalwińskiego w Érmihályfalva (rum.: Valea lui Mihai - przyp. tłum.), Kálmán Sass został bezlitośnie torturowany i stracony. Ksiądz katolicki w Arad, Aladár Szoboszlay, wraz z dziewięcioma współtowarzyszami zostali skazani na śmierć i straceni – do dziś odmawia się poinformowania rodzin o miejscu ich pochowania. Biskup rzymskokatolicki, Áron Máton został skazany na długie lata więzienia, za próbę skierowania rozmów w Paryżu w kierunku rozwiązania bardziej korzystnego dla Węgrów. Prawnik międzynarodowy, Istvan Dobai został skazany na dożywotnie więzienie za próbę zwrócenia się do ONZ w formie gruntownie opracowanego i uniżonego opracowania z wnioskiem o trwałe uregulowanie stosunków rumuńsko-węgierskich, w którym podjął się także najtrudniejszej propozycji – wymiany mieszkańców. Załącznik nr 4 niniejszego wniosku zawiera to opracowanie w jego końcowej formie z 8 lutego 1957 roku, zatytułowane: „Szczęśliwi, którzy dążą do pokoju”.

Inne próby rewizji Pokoju z Paryża, mające miejsce w Siedmiogrodzie, na podstawie 15-letnich badań Zoltána Tóthfalvi, podsumowane są w Załączniku nr 5.

11. Bezprecedensowe proporcje niesprawiedliwych rozmów pokojowych w Paryżu, które do dziś nieustannie godzą w Węgrów, pragniemy przedstawić przytaczając tylko jedne dane liczbowe: równowartość zrabowanych Węgrom samych tylko okrętów wojennych oraz ich infrastruktury jest równa wartości 974.685 kg, to znaczy blisko jednego miliona kilogramów szczerego złota.

Zaledwie na cztery lata przed wybuchem I wojny światowej, w przemówieniu wygłoszonym przed węgierskim parlamentem w dniu 2 kwietnia 1910 roku, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki i jednocześnie historyk, Theodore Roosevelt powiedział: „Skorzystam ze sposobności, by narodowi węgierskiemu wyrazić podziękowanie za bohaterstwo, z którym przez blisko tysiąc lat, z szablą w ręku bronił europejskiej cywilizacji. Naród ten nie miał w przeszłości innego losu, jak tylko obronę nie tylko siebie, lecz także Zachodu, i nie tylko europejskiego Zachodu, lecz w jego zarodku także samej Ameryki przed niecywilizowanymi działaniami i atakami. Mówię to dlatego, ponieważ znam waszą historię i nie uważałbym siebie za człowieka wykształconego, gdybym nie znał narodu węgierskiego. Jeszcze raz dziękuję. Do panów posłów zwracam się, by we wszystkich okręgach wyborczych na Węgrzech powiedzieli, że Ameryka jest wdzięczna narodowi węgierskiemu.”

Niesprawiedliwy charakter Pokoju w Trianon uznał także - w 1991 roku - prezydent Francji, Francois Mitterrand.

Do dziś nie zostało wyjaśnione, czym zasłużył sobie naród węgierski na tak bezprecedensową karę.

Powyższe uzasadnienie uświadamia, że sprawiedliwość, która jest należna narodowi węgierskiemu, nie cierpi zwłoki, podobnie jak to, iż kwestia węgierska jest nie tylko sprawą Węgier oraz ich sąsiadów.

Dzisiaj, kiedy Wspólnota Europejska (Unia Europejska) pragnie stać się regionem „wolności, prawa i bezpieczeństwa” - nie można dalej utrzymywać stosowania podwójnej miary w stosunku do żadnego z narodów.

Dlatego, kiedy blisko sto lat po pierwszej wojnie światowej domagamy się „Sprawiedliwości dla Węgier!” - w rzeczy samej oznacza to także „Sprawiedliwości dla Europy!

Przyjęto przez organ naczelny Światowej Federacji Węgrów,

Kongres Delegatów Światowej Federacji Węgrów

 w dniu 1-2 maja 2009 roku w Budapeszcie.

Przewodniczący Światowej Federacji Węgrów,

Miklós Patrubány

Igazságot Európának!


Fordításhoz katt a zászlóra!

Ha Franciaország tudta volna – tizenhat évvel ezelőtt -,
hogy azok az államférfiak,
akik 1919-ben képviselték a nemzetet,
milyen hátsó gondolatokkal és milyen célzattal
kötötték meg „a jog és az igazság békéjét” –
ha tudta volna akkor, s ha tudná ma,
hogy ezek az urak milyen érdekek,
milyen igyekezetek szolgálatában keverték gyanúba
 a haza becsületét, és veszélyeztették jövendő biztonságunkat:
Franciaország és vele együtt Európa
most nem ott tartana, ahol ma tart...
Franciaországnak 1914 júliusában egyetlen ellensége volt: a hazugság!

HENRI POZZI, 1935

 

Igazságot Európának!

A magyar kérdés rendezése nem tűr halasztást

 

        Közel egy évszázada annak, hogy véget ért az I. világháború, amely után a győztes hatalmak a Versailles-ban megtartott tárgyalásokon érvényesítették háború előtti szándékaikat. Az 1920. június 4-én Magyarországra kényszerített „béke” méltánytalansága és a nemzetközi jogi elvekbe ütköző volta már az aláírás napján is nyilvánvaló volt, de fölülvizsgálatára és igazságszolgáltatásra mindmáig nem került sor.

 

        A korábban a Magyar Királyságban élő és az 1222 óta írott alkotmánnyal rendelkező, jogállamiságból Európának példát mutató országban államalkotó szerepet játszó magyar nemzetet hétfelé szaggatták, és 3.5 millió magyart megkérdezése nélkül, akarata ellenére idegen uralom alá kényszerítettek.

 

        1920. június 4-e óta az Európa történelmében – a déli harangszóban megörökített és naponta emlékezetbe idézett – védőszerepet játszó, elévülhetetlen érdemeket szerzett magyar nemzet elvesztette össznépi képviseletét.

 

         A hétfelé szaggatott és harmadában hozzá ellenségesen viszonyuló, idegen uralom alá kényszerített magyarság össznépi képviseletét kilenc évvel később, 1929-ben, a Magyarok I. Világkongresszusa révén nyeri vissza.

         Az 1938-ban megtartott Magyarok II. Világkongresszusa életre hívja a Világkongresszusok ülései között is működő, állandó ügyvivő testületként a Magyarok Világszövetségét. A kommunizmus évtizedei alatt bekövetkezett, 54 évig tartó kényszerszünet után 1992 óta a magyar nép egészét képviselő Magyarok Világkongresszusa négyévenkénti rendszerességgel ülésezik.

         2008-ban augusztus 16–20-a között Budapesten a 70 éves Magyarok Világszövetsége szervezésében 1000 küldöttel megtartotta ülését a Magyarok VII. Világkongresszusa, amely legfontosabb határozatával nyilatkozatot fogadott el a magyar nép önrendelkezési jogáról (1. melléklet). Ez kinyilatkoztatja a Magyarok Világkongresszusa által megtestesített teljes magyar nép önrendelkezési igényét az ENSZ Közgyűlése által 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmánya alapján, amelynek első cikkelye kimondja: „Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket, és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.”

 

         A Magyarok VII. Világkongresszusának nyilatkozata a magyar nép önrendelkezési jogáról külön mellékletben nyújt kezet Európa nemzeteinek, külön megszólítva a szlovák, az ukrán, a román, a szerb, a horvát, a szlovén és az osztrák nemzet polgárait és kormányait, biztosítva őket arról, hogy a magyar nép számára az ő önrendelkezésük is elvitathatatlan érték.

 

         Az önrendelkezési nyilatkozat megállapítja, hogy a magyar kérdés méltányos rendezése nélkül az Európai Közösség (Európai Unió) nem lehet „a szabadság, a jog és a biztonság” térsége.

 

         A Magyarok VII. Világkongresszusa keretében több mint ötszáz küldött részvételével megtartott Trianon Újraértékelése Konferencia egész napos elemző vita alapján Indítványt fogadott el az 1920. évi trianoni és az 1947. évi párizsi béke fölülvizsgálatáról, amely 7 pontos indoklással követeli, hogy a nemzetközi közösség vessen véget a magyar népet kollektíven büntető trianoni és párizsi béke máig tartó következményeinek, és szolgáltasson Igazságot Magyarországnak! (2. melléklet). Egyben elegendő bizonyítékát adja annak, hogy az I. világháborút lezáró békét tudatosan félrevezetett politikusok hozták Európa népeinek – mára feltárt – korrupciós alapú félretájékoztatásával.

 

         Az egyetemes magyar népet megtestesítő Magyarok Világkongresszusa által, annak VII. ülésén, 2008 augusztusában elfogadott határozatokat végrehajtva, mint a Magyarok Világkongresszusának állandó, ügyvivő testülete, a Magyarok Világszövetsége ezennel

 

P E T Í C I Ó T

 

 

terjeszt elő, amelyben kéri az I. világháborút lezáró trianoni (1920. június 4.), valamint a II. világháborút lezáró párizsi (1947. február 10.) béke fölülvizsgálatát, a magyar nép további hátrányos megkülönböztetésének megszüntetését és igazság szolgáltatását a magyar nép számára. Ez a jelen körülmények között – tekintettel jelentőségére és kihatására – egyet jelent azIgazságot Európának!felhívással.

 

 

 

A kérelem alátámasztására az eddigieken túlmenően a következő

 

Indoklást

terjesztjük elő.

 

1.     Az I. világháborút lezáró versailles-i béke során a nemzeti elvre való hivatkozással, Magyarország területe kétharmadának elcsatolásával korábban soha nem volt államokat hoztak létre, például Csehszlovákiát és Jugoszláviát, vagy bővítettek soha nem volt méretűvé, mint Romániát. Csehszlovákiát még a történelmi elv alkalmazásával is megjutalmazták, ekként lehetővé téve számára 3 millió német lakosának bekebelezését. Valamennyi új állam létrejöttét az önrendelkezési elvvel indokolták meg.

Ugyanakkor Magyarországgal szemben a nemzetközi jog valamennyi elvét semmibe véve jártak el, megtagadva tőle mind a történelmi, mind a nemzeti, mind az önrendelkezési elvet. Ekképp jutottak színmagyar területek és közösségek a fent nevezett utódállamok uralma alá.

Nyilvánvalóan a nemzetközi jog elveivel ellentétes kettős mérce fenntartásáról van szó, amely hátrányosan különbözteti meg a magyar anyanyelvű embereket. A hátrányos megkülönböztetés a rasszizmus egyik tipikus és elítélendő módszere.

Több, mint 90 évvel a háború befejezése után a Kárpát-medencében élő magyarok ma sem kapnak választ életük sorsformáló kérdéseire. Ha például legitim egy államból azon a jogcímen kiszakadnia egy nyelvi közösségnek, hogy szlovák nyelven beszél, akkor ugyanezen elv alapján miért nem legitim a ma is magyar többségű területek kiválása a mesterségesen létrehozott államokból, és a magyar nyelvet beszélők Magyarországhoz való visszatérése?

2.     Az 1920. június 4-én ránk rótt büntetés elfogadhatatlanul igazságtalan volt. Tényként kell kezelni, hogy Magyarország nem tehető felelőssé az I. világháború kirobbantásáért. Az I. világháború kitörésekor Magyarország nem önálló államként, hanem az Osztrák-Magyar Monarchia tagjaként kényszerült hadba lépni, hiszen 1867 óta a bécsi hadügyminisztérium döntött Magyarország katonapolitikai ügyeiről, ahogyan a birodalom kül- és pénzügyeit is Bécsből irányították. 1914. július 7-én gróf Tisza István magyar miniszterelnök a Koronatanácsban egyedül szavazott a háború ellen, sőt másnap levélben is kérte Ferenc József császárt, hogy a Monarchia ne indítson háborút. Még a vétója következtében meghiúsult háború-indítás újratárgyalásakor, 1914. július 14-én is csak azzal a feltétellel engedett a rá nehezedő nyomásnak, ha jegyzék születik a nagyhatalmak és az érintett országok felé arról, hogy Magyarországnak egy győztes háború esetén sem lesznek területi igényei a megtámadni tervezett Szerb Királysággal szemben.

E tényállással szemben a szövetséges hatalmak sajtója telekürtölte a világot azzal a gyalázatos hazugsággal, hogy gróf Tisza István szervezte volna meg az I. világháború kirobbantásának ürügyéül használt szarajevói gyilkosságot, amelynek áldozatául esett Ferenc Ferdinánd trónörökös.

Ezzel szemben a politikum akkor is tudta, és később cáfolhatatlanul igazolást nyert, hogy a szerb titkosszolgálat által kitervelt és levezényelt akcióról volt szó.

Amikor a Magyarország ellen koncepciózusan felépített háborúindítási vádat cáfolni lehetett volna, 1918. október 31-én otthonában, szerettei szeme láttára, gyalázatos módon meggyilkolják a háborút vétójogával is megakadályozni próbáló magyar miniszterelnököt, gróf Tisza Istvánt.

3.     Magyarország feldarabolását – bizonyítható módon – jóval az I. világháború kitörését megelőzően eltervezték. E szándék és annak megvalósítása nem a háború kimenetelének függvénye volt, ezért nem kellett volna a háborút lezáró béke tárgyát képeznie. Ezt az állítást az alábbi tények támasztják alá:

·       Az 1914. június 23-án, tehát a szarajevói gyilkos merényletet megelőzően az Oroszország, Szerbia és Románia között létrejött katonai egyezmény Szerbiának ígért olyan magyar területeket, amelyeken szerbek sohasem éltek. Ezt az ígéretet az 1918. november 13-i belgrádi szerződéssel az antant hatalmak teljesítették is annak ellenére, hogy ekkor Oroszország már nem is létezett, a területén létrejövő Szovjetunió pedig nem volt tagja az antantnak.

·        Az 1918. november 3-án Páduában teljes felhatalmazással aláírt és az Osztrák-Magyar Monarchia és a Szövetségesek között mindennemű fegyveres konfliktusnak véget vető fegyverszüneti egyezmény érintetlenül hagyta Magyarország területét.

Ennek ellenére – vagy éppenséggel ezért – tíz nap múltán, a hatalmat 1918. október 31-én, gróf Tisza István miniszterelnök meggyilkolásának napján magához ragadó hazaáruló gróf Károlyi Mihály kormányaBelgrádban katonai egyezményt köthetett a francia hadsereg képviselőjével, amely megengedi az ellenséges erőknek, hogy mélyen Magyarország belsejében húzódó, akkor csapataik által még el nem ért demarkációs vonalakra fejlődjenek fel. Mindezekre anélkül került sor, hogy időközben Magyarország bármely fegyveres konfliktusba keveredett volna

         Károlyi Mihály hazaáruló voltát cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy öt hónap múlva, amikor a hatalomról lemondani kényszerült, Magyarország legádázabb ellenségéhez, Edvard Benešhez menekült, tőle kapott útlevelet, amellyel világgá ment, költségeit pedig egy Panast nevű, londoni cseh bankár fedezte.

·        Az 1918. november 3-i páduai fegyverszüneti egyezmény aláírása után döbbentek rá az antant hatalmak, hogy elvi akadályba ütközik a korábban titkos szerződéssel Romániának ígért Erdély átadása. Románia ugyanis az I. világháború alatt többször cserélt szövetségest, 1916-ban alkalmasint hátba is támadva szövetségesét. 1918. május 8-án a németekkel aláírt békeszerződéssel végképp kizárta magát az antant hatalmak közül. A politikai lehetetlenséget katonai eszközökkel oldották fel: öt nappal a páduai fegyverszüneti egyezmény megkötése után, 1918. november 8-án a francia hadvezetés kettéosztja a Szerbia területén lévő csapatait, és egyik felét Berthelot tábornok vezetésével Bukarestbe irányítja, ahol megdöntik a németekkel szerződött, regnáló román kormányt, helyébe újat ültetnek, amely immár alkalmas arra, hogy Romániát a győztesek oldalára állítsa, és jutalmul megajándékozza Erdéllyel. (Lásd Románia új miniszterelnökének, Brătianunak Clemenceau francia miniszterelnökhöz írt 1918. november 8-ai köszönőlevelét.)

·        Bár a páduai fegyverszünet mindenféle harci cselekmény beszüntetését kimondta, az antant-hatalom Franciaország, saját fegyverszünetüket felrúgva hadüzenet nélküli háborút indított Magyarország ellen. Ez tény, akár az Osztrák-Magyar Monarchia részének tekintették, akár Clemenceau utasítása szerint az antant által el nem ismertnek, azaz politikai értelemben nemlétezőnek(!) tekintették Magyarországot.

Ezt a hadüzenet nélküli háborút – a szerbeket kivéve – olyan etnikumokból toborzott alakulatok bevonásával folytatták, amelyekkel Magyarország a fegyverszünet előtt sem állt hadiállapotban (csehek), vagy amelyekkel érvényes békeszerződésben rendezte az antant-hatalmak felbujtására őt hátba támadó, áruló szövetséges által létrehozott háborús viszonyt (románok). Illetve olyan fantom nemzetállamokkal, melyeknek se állampolgárai, se határai, se történelmük, de legfőképpen államalkotó nemzetük sem volt, amelyek tehát csak az antant-vezérkarokat mozgató háttérerők és az őket kiszolgáló, hazájukban ismeretlen vagy tábor nélküli maroknyi emigráns politikus vágyaiban „léteztek”, mint Csehszlovákia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság/majdani Jugoszlávia.

Károlyi Mihály tettestársa, a másik hazaáruló, Lindner Béla hadügyminiszter, aki már a belgrádi katonai szerződés nyomán indított kisantant hadművelet előtt feloszlatta a magyar hadsereget, Jugoszláviába menekült és haláláig ott élt, majd szobrot állítottak emlékére.

4.     A versailles-i békében a Magyarországra vonatkozó határozatokat durva hazugságokkal félrevezetett döntéshozók hozták. Lloyd George brit miniszterelnök később elismerte, téves adatok alapján döntöttek: „Voltak egyes szövetségeseink, akiknek minden bizonyítéka hazug és meghamisított volt. Hamis alapokon döntöttünk.” (Lloyd George, Queen’s Hall-i beszédek, Attachment 62)

5.     A trianoni béke igazságtalanságát legkeményebben bizonyító tétel az, hogy Magyarország területéből még annak az Ausztriának is juttat 4026 négyzetkilométert, amelyet sokkal inkább terhelt a felelősség a háború indításáért, mint Magyarországot. Tehát az az Ausztria is kapott területeket Magyarországtól, amellyel Magyarország a háború ideje alatt mindvégig egyazon államot alkotott!

6.     A Kárpátaljával történtek megközelítik az ausztriai eset méltánytalanságát. Trianonban még Csehszlovákiának ítélték, hogy az ott többségben élő ruszinokkal gyarapítsák az új állam szláv népességének arányát. Ám Beneš elnök minden jogalap nélkül egyszerűen átengedte a területet a Szovjetuniónak. Ekképp lett Kárpátalja a Szovjetunió szétesését követően annak az államnak, Ukrajnának a része, amelyhez történelme során soha nem tartozott. A területén ezer év óta élő ruszinoknak és magyaroknak még a népszavazás, azaz az önrendelkezés jogát sem biztosították.

7.       A trianoni béke kihirdetését követő években a történelem ékes bizonyítékot szolgáltatott arra, mennyire hamis volt a háborús készülődést szító antant országokbeli propaganda, mely szerint Magyarország a népek és a nemzetiségek börtöne lett volna. Az Ausztriához csatolt területek falvainak lakosai nem nyugodtak bele az elcsatolás tényébe, és az önrendelkezési joguk megtagadását követően fegyveres küzdelmet folytattak annak érdekében, hogy visszacsatolják őket Magyarországhoz. Tíz falunak sikerült ezt 1923-ban elérnie. Magyarország befogadó, az idegeneket államalapító királyunk óta tisztelő magatartásának ékes bizonyítéka abban állt, hogy e falvak népessége döntő mértékben nem magyar, hanem német és horvát nemzetiségű volt! Tehát a német többségű falvak el akartak szakadni a német ajkú Ausztriától, és visszatértek hazájukhoz, a Szent Korona országához, Magyarországhoz.

A tisztelet jeleként álljon itt a tíz visszatérő falu neve: Alsócsatár, Felsőcsatár, Horvátlövő, Kisnarda, Nagynarda, Magyarkeresztes, Németkeresztes, Ólmod, Pornóapáti, Szentpéterfa.

8.     Az utódállamok szinte semmiben nem váltották be szerződéses kötelezettségeiket, amelyek szerint azt vállalták, hogy az uralmuk alá kerülő magyaroknak biztosítják emberi és nemzeti jogaikat.

Éppen ellenkezőleg, a Magyarországtól elkobzott területeket birtokló országok – Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia – egyeztetett politikával igyekeztek Magyarországot gazdaságilag és politikailag elszigetelni, a területükhöz csatolt magyar nemzetrészeket felszámolni, beolvasztani vagy felbomlasztani. Vagyis etnikai tisztogatást folytattak! Vagyonelkobzás földreform címén, oktatási és kulturális elnyomás, hűségnyilatkozatok kikényszerítése, kolonizáció, idegenek betelepítése, a népszámlálási adatok meghamisítása, a magyarok hátrányos megkülönböztetése, történelmi és kulturális emlékek lerombolása, megsemmisítése stb.

Összességében megállapítható, hogy az utódállamok területén a magyar nemzetrész egészében és arányiban több mint 50%-kal csökkent, így fennmaradási esélyei rohamosan romlanak, ezért a trianoni béke fölülvizsgálata nem tűr további halasztást.

9.     A II. világháborút lezáró, 1947. február 10-én aláírt párizsi béke Magyarország számára egy újabb diktátum, egy második Trianon volt, amely túltett az elsőn. Magyarországtól újabb területeket csatoltak el. A háború idején arányaiban legnagyobb emberveszteséget – összlélekszámának 15%-át – elszenvedő ország népét a háború befejezése után tovább gyilkolták. Kárpátalján, Szolyván, a Magyar Auschwitzban 18.000-en nyugszanak egy közös sírban. Szerbiában pedig 40.000 magyar polgári lakost mészároltak le 1944 őszén. A párizsi béketárgyalások során nem esett szó róluk. A párizsi béke Magyarországot és a magyarságot sújtó adatait a 3. melléklet tartalmazza („Mint kígyó sziszegett az egész mezőny”).

Az I. és a II. világháború győztesei még a nemzet- és országcsonkításon is túltevő eszközt, a magyarságnak háborús bűnös nemzetként való kollektív megbélyegzését alkalmazták. (Gyulafehérvári határozat, Trianoni Diktátum és Millerand francia államelnök kísérő levele, Molotov 1943-as elutasító levele az angol diplomácia Magyarország szerepének a többi csatlós államénál pozitívabb megítélésére tett javaslatára, a „nemzetek rabtartója” és az „utolsó csatlós” címke stb.)

Ekként a világháborús béke előzményei, mint maguk a „békeművek” felvetik a magyargyűlölet 20. századi felkorbácsolásának nagyhatalmi felelősségét is.

A kisantant-államokban ma rendszeresen fellobbanó és bozóttűzként terjedő magyargyűlölettel, a magyarellenes gyűlöletbeszéddel szemben éppen ezért joggal kérjük a felelős nagyhatalmak, valamint az Egyesült Nemzetek Szövetsége formális tilalmát és hatékony nemzetközi védelmét.

10. A magyar nép lélekben soha sem fogadta el a két világháború után rákényszerített békét.

A trianoni béke ellen a korabeli magyar állam hatásos és elvszerű diplomáciát folytatott, amely meghozta a maga gyümölcsét: nemzetközi döntőbíróságok visszaadták Magyarországnak a meghatározó módon magyar etnikumú területeket. Ám a második világháborút követő béke ezt újból fölülírta.

A párizsi békét követően a kommunista berendezkedésű magyar állam „megfeledkezett” elcsatolt nemzettársairól, akikkel szemben alkotmányos kötelezettségei voltak. Ekkor az elcsatolt területeken, elsősorban Erdélyben folytatódott a magyarságot ért igazságtalanság elleni harc. A román állam azonban kegyetlenül megtorolta a legjobb szándékú, békés ellenvetéseket is. Sass Kálmán érmihályfalvi református lelkészt megkínozták, halálra ítélték és kivégezték. Az aradi római katolikus papot, Szoboszlay Aladárt és kilenc társát halálra ítélték és kivégezték, mindmáig megtagadva a családok tájékoztatását földi maradványaik nyughelyéről. Márton Áron római katolikus püspököt súlyos börtönévekre ítélték, amiért egy beadvánnyal megpróbálta a párizsi béketárgyalást egy, a magyarság számára elfogadhatóbb megoldásra késztetni. Dobai István nemzetközi jogászt életfogytiglani börtönre ítélték azért, mert egy alapos és alázatos elaborátumban a román-magyar viszony tartós rendezését és ezen belül a legnehezebbet, a lakosságcserét is vállaló javaslattal az ENSZ-hez kívánt fordulni. Jelen beadványunk 4.melléklete az erdélyi ENSZ-perre okot adó, 1957. február 8-án véglegesített, „Boldogok a békességre igyekvők” című elaborátumot tartalmazza.

A párizsi béke fölülvizsgálatára irányuló, többi erdélyi kísérletet Tófalvi Zoltán másfél évtizedes kutatásai alapján az 5. mellékletben foglaljuk össze.

11. A trianoni és párizsi béketárgyalások igazságtalan, a magyarságot máig tartóan sújtó voltát és példátlan arányait egyetlen adattal érzékeltetjük: egyedül a magyar haditengerészet elrabolt hajói és infrastruktúrája 974.685 kg azaz közel egymillió kg színarany értékével ér fel.

Alig négy évvel az I. világháború kitörése előtt, 1910. április 2-án a magyar  parlamentben tartott beszédében Theodore Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, történész így szólt: „Itt az alkalom, hogy a magyar nemzetnek kifejezzem köszönetemet azért a hősiességért, amellyel közel 1000 éven keresztül, karddal a kezében, az európai civilizációt védte. Ennek a nemzetnek nem volt más sorsa a múltban, minthogy minden keleti, civilizáció-ellenes megmozdulással és támadással szemben védje nemcsak önmagát, de a Nyugatot s nemcsak az európai Nyugatot, hanem annak méhében Amerikát is. Én ezt azért mondom, mert ismerem történelmüket, és nem tartanám magam művelt embernek, ha nem ismerném a magyar népet. Köszönetet mondok újólag. A képviselő urakat arra kérem, hogy Magyarország minden választókerületében mondják el, hogy Amerika hálás a magyar nemzetnek.”

A trianoni béke igazságtalanságát 1991-ben elismerte Francois Mitterrand, Franciaország államelnöke is.

 

Máig tisztázatlan, hogy a magyar nemzet mivel érdemelte ki a példátlan büntetést.

 

         A fenti indoklás jól érzékelteti, hogy a magyar nép számára nyújtandó igazságszolgáltatás halasztást nem tűr, miként azt is, hogy a magyar kérdés nem csupán Magyarország és szomszédainak kérdése.

         Ma, amikor az Európai Közösség (Európai Unió) „a szabadság, a jog, a biztonság” térségévé kíván válni, nem lehet a kettős mérce alkalmazását többé egyetlen néppel szemben sem fenntartani.

Ezért, amikor közel száz évvel az I. világháború után azt mondjuk: Igazságot Magyarországnak!az tulajdonképpen ezt jelenti: Igazságot Európának!

 

Elfogadta a Magyarok Világszövetségének legfőbb döntéshozó testülete,

a Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése

 

2009. május 1–2-án, Budapesten

 

 

 

Patrubány Miklós,

a Magyarok Világszövetségének

elnöke

 

 

 

1. Melléklet

 

2. Melléklet

 

3. Melléklet

 

4. Melléklet

 

5. Melléklet

 

Justice for Europe!


Click for Languages!

„If France had known – sixteen years ago –,
 with what hidden thoughts and aims those statesmen,
who represented the nation in 1919,
secured  the „peace of law and justice”,
if she had known then, and if she knew now,
with what interests and with what intentions
 they brought suspicion on the honor of the homeland
 and endangered our future security:
France, together with the whole of Europe,
would not be where she stands today. . . „ 

In July, 1914, the only enemy of France was: Falsehood! 

 HENRI POZZI, 1935

 

Justice for Europe!

The Hungarian Question can no longer be postponed

 

         

          Almost a century has passed since the end of the First World War, after which the victorious powers, in the peace negotiations held in Versailles, realized the plans that they had made before the War.  The injustice of the conditions imposed on Hungary on June 4, 1920, which violated the concepts of international law, was already obvious on the day of the signing of the treaty but, to this day, a re-examination and dispensing of justice has never taken place.

 

            The Hungarian nation, which had existed as the Hungarian Kingdom, with a constitution written in 1222, and which served as an example to Europe in its role as a constitutional state, was divided into seven parts and 3.5 million Hungarians found themselves forced, unasked and against their will, to live under foreign rule.  

          Since June 4, 1920, the Hungarian nation, which had played the role of Protector of Europe with undying merit – memorialized and recognized every day with the ringing of the noontime bells – lost her representation embracing the whole population. 

            This representation of the entire Hungarian population, which was separated into seven parts, one third of whom were forced to live under foreign rule hostile to them, was regained nine years later, in 1929, under the auspices of the First Hungarian World Congress.  

            The Second Hungarian World Congress, held in 1938, established the World Federation of Hungarians and invited it to take part as a body in its sessions, as a working organization and a permanent chargé d’affaires.   Suspended during the decades of the Communist era, it resumed its activities after 54 years and, since 1992, the Hungarian World Congress, representing all Hungarians, has met in regular sessions, every four years.

            On the 70th anniversary of the World Federation of Hungarians, the VII World Congress of Hungarians was in session between August 16 and 20, 2008, with 1000 delegates.  Its most important decision was to accept the Declaration of the Hungarian People’s Right to Self-Determination (see Attachment 1).  This declared the claim of the entire Hungarian people, embodied in the World Congress of Hungarians, to the right for self-determination, based on the International Document for the Equality of Civil and Political Rights and the Document for the Equality of Economic, Social and Cultural Rights, accepted by the United Nations in 1966.  Paragraph 1 states: „All peoples have the right to self-determination.  This right means that all peoples are free to choose their own political system and may freely ensure their economic, social and cultural development.”

            The Declaration of the Hungarian People’s Right to Self-Determination of the VII World Congress of Hungarians, in a separate attachment, reaches out to the peoples of Europe, particularly to the youth and governments of Slovakia, Ukraine, Romania, Serbia, Croatia, Slovenia and Austria, assuring them that, in the eyes of the Hungarian people, their own self-determination is also a holy and inalienable right.

            The Declaration of the Hungarian People’s Right to Self-Determination states that, without a just settlement of the Hungarian Question, the European Union cannot represent „freedom and security”. 

 

            Within the framework of the VII Hungarian World Congress, more than 500 delegates took part in the Conference for the Re-examination of Trianon, which lasted all day.  The delegates accepted the Proposal to re-examine the 1920 Treaty of Trianon and the 1947 Treaty of Paris and, with a 7 point justification, demanded that the International Community put an end to the consequences of the Treaties of Trianon and Paris, which held the Hungarian people collectively responsible for war-crimes, and still does so, and that they provide Justice for Hungary! (See  Attachment II).  This offers enough proof that the peace treaty at the end of World War I. was created for the peoples of Europe by intentionally misled politicians, who were given false information. This is now very obvious.  

            The united Hungarian People, embodied in the Hungarian World Congress, in its seventh session, in August 2008, accepted the decisions and, represented by the World Federation of Hungarians, they submit the following

 

                                               P E T I T I O N

 

in which they ask for the re-examination of the June 4, 1920 Treaty of Trianon, at the end of World War I, and the February 10, 1947 Treaty of Paris at the end of World War II, the cessation of the discrimination against the Hungarian people and the Hungarian nation and the provision of justice for the Hungarian People.  Under the present circumstances – taking into account its importance and effects – it would mean an appeal for  Justice for Europe.

 

 

In support of the above request we provide the following

 

                                                           Justification

 

1.     In the course of the peace treaty negotiations at the end of World War I, which took place at Versailles, based on the concept of nationality, two thirds of Hungary’s territory were taken away to create states that had never before existed, Czechoslovakia, and Yugoslavia, and to expand the territory of  Romania.  Czechoslovakia, using a historical concept, also received 3 million German citizens.  These new states were built upon the concept of self-determination. 

At the same time, in regard to Hungary, this international right was not applied.  She was denied both historical and national rights and also the right to self-determination.  In this way, pure Hungarian territories and communities came under the rule of the above-mentioned successor states.

Obviously, there is a double standard in the application of international rights, which discriminate unfavorably against those people whose mother-tongue is Hungarian.  This disadvantageous discrimination is one typical judgmental method of racism. 

More than 90 years after the end of the War, the Hungarians living in the Carpathian Basin still have no anwers to the questions concerning their fate.  If, for example, it was legitimate for a state to annex a community because it spoke the Slovak language, why then is it not legitimate, on the same basis, to take those territories where Hungarians are in the majority, speaking the Hungarian language, from the artificially created states and reannex them to Hungary?

 

2.     The punishment imposed on the Hungarians, on June 4, 1920, was unacceptably unjustThe fact has to be accepted that Hungary cannot be held responsible for the outbreak of World War I. At the time of the outbreak of World War I, Hungary was not an independent state but, as a partner in the Austro-Hungarian Monarchy, she was forced into the War because, from 1867 on, the Imperial Ministry of War in Vienna made all the military decisions that involved Hungary, just as the Imperial Foreign Ministry in Vienna made all the decisions on foreign policy and financial policy.  On July 7, 1914, Count  István Tisza, the Hungarian Minister in the Crown Council, was the only person to vote against the War and he even wrote a letter, the following day, to Emperor Franz Joseph to urge him not to declare War.  Even after the veto, at the time of the renewed negotiations to start the war on July 14, he agreed, under pressure, to go to war only on condition that the Great Powers be notified that Hungary, in the event that she was on the winning side, did not intend to take any territory from the Kingdom of Serbia. (Pozzi, Henri: A háború visszatér, (War will return)  p.200-201)

In spite of this statement, the media of the Allied Powers trumpeted to the world the humiliating lie that Count István Tisza engineered the outbreak of World War I, by arranging for the assassination in Sarajevo, where the heir to the throne, Franz Ferdinand, was the victim.

      On the contrary, the political powers at the time knew, and later admitted that this action was planned and executed by the Serb Secret Service.

When it became possible to refute the false accusation that Hungary started the War, on October 31, 1918, in his home, in front of his loved ones, the man who vetoed the war and tried to prevent it, the Hungarian Prime Minister, Count  István Tisza, was murdered in an abominable manner.

 

3.     The dismemberment of Hungary – in a certain way – was planned well before the outbreak of World War I. This plan and its realization was not dependent on the outcome of the War, therefore it should not have been a subject of the peace negotiations at the end of the War.  This statement is supported by the following facts:

 

·        Prior to June 23, 1914, that is the date of the assassination in Sarajevo, there was a military agreement between Russia, Serbia and Romania, in which they promised to Serbia certain Hungarian territories in which Serbs had never lived.  The Entente Powers fulfilled this promise in the Belgrade Agreement of November 13, 1918, in spite of the fact that, at that time, Czarist Russia no longer existed and the Soviet Union, which came into existence in this territory, was not a member of the Entente.

 

·        The ceasefire agreement which ended the armed conflict between the Austro-Hungarian Monarchy and the Allies, signed with full authority, on November 3, 1918 in Padua, left the territory of Hungary untouched.

In spite of this – or perhaps because of it – ten days after October 31, 1918, the day that Prime Minister, Count István Tisza was murdered, the government of the power-hungry traitor, Count Mihály Károlyi, was able to make a military agreement in Belgrade with the representative of the French Army, which allowed the enemy forces to penetrate deep into the territory of Hungary and their troops to reach as far as the demarcation line. All this took place without Hungary in the meantime becoming involved in any armed conflict.

This treachery of Mihály Károlyi is proven convincingly by the fact that, five months later, when he was forced to relinquish his power, he fled to the protection of the worst enemy of Hungary, Edvard Beneš, who gave him a passport so that he could travel the world.  His expenses were paid by a Czech banker named Panast.

 

·        After the signing of the ceasefire agreement in Padua on November 3, 1918, the Entente powers realized that it conflicted conceptually with the earlier secret agreement, which had promised Transylvania to Romania.  During World War I, Romania had changed sides several times and, in 1916, had even attacked her allies from behind.  In the peace treaty with the Germans on May 8, 1918, she finally excluded herself from the Entente Powers.  She solved her political incapacity with military means: five days after the ceasefire agreement in Padua, on November 8, 1918, the French military leaders divided their troops, which were in the territory of Serbia, and sent half of them, under the leadership of General Berthelot, to Bucharest, where they overcame the reigning Romanian government that was set in place by the Germans, and put in place a new government that was willing to allow Romania to join the victors, that is the Entente, in exchange for receiving Transylvania. (See the letter from the new Prime Minister of Romania, Brătianu, to Clemenceau, written on November 8, 1918.)

 

·        Although the Padua Ceasefire declared the cessation of all military actions, one of the Entente powers, France, disregarding her own cease-fire agreement, without a declaration of war against Hungary, initiated military action against her. This is a fact, either because France considered Hungary part of the Austro-Hungarian Monarchy or, on the directive of Clemenceau, the Entente did not recognize her at all, that is, considered her non-existent in a political sense(!)

They conducted this war, which was undeclared, by recruiting the ethnic minorities – except for the Serbs – minorites like the Czechs, with whom, before the ceasefire, Hungary had never been in a state of war, or the Romanians.  Romania, an ally of Hungary, on the instigation of the Entente powers, in a separate peace agreement, became a traitor and attacked Hungary from behind, causing a state of war. In other words, they fought in uniform along with such phantom national states, like Czechoslovakia, and the Serb-Croatian-Slovenian Kingdom / that is the future Yugoslavia / that had never before had citizens, borders or history and which, especially, were never state-building nations.  They owed their „existence” to the powers behind the scenes, who influenced the leaders of the Entente, and to the ambitious desires of a handful of emigrant politicians, unknown in their own country, who belonged to no particular camp. 

The accomplice of Mihály Károlyi, the other traitor, Béla Lindner, Minister of War, who, on the basis of the Belgrade Military Agreement, disbanded the Hungarian Army before the military action of the Entente, fled to Yugoslavia and lived there until his death.  A statue was erected there in his memory. 

 

4.     In the Peace Treaty of Versailles, the decisions about Hungary were made by decision-makers who were led astray by lies.  Lloyd George, the British Prime Minister, later recognized that they had made decisions based on lies: „Some of the proofs, which our allies  provided, were lies and distortions.  We made decisions on false claims.” (Lloyd George, Speech at Queens Hall in Pozzi, Henri: Századunk bűnösei, (Sinners of our century) p. 283)

 

5.     The most convincing proof of the injustice of the Treaty of Trianon is that, from the territory of Hungary, 4026 square kilometers were given to Austria, who, rather than Hungary, was responsible for the start of the War.  Austria, who fought in the War alongside Hungary, as the same state (the Monarchy), also received territory from Hungary!

 

6.     What happened in Sub-Carpathia is similar to the injustice with Austria. In Trianon, Sub-Carpathia was given to Czechoslovakia, so that the Ruthenians, who were in the majority there, would augment the ratio of the Slav population in Czechoslovakia.  However, President Beneš, without any reason, simply ceded this territory to the Soviet Union.  As a result, after the fall of the Soviet Union, Sub-Carpathia became part of the Ukraine, a country to which it had never belonged in the course of history.   The Ruthenians and Hungarians, who had inhabited this territory for more than a thousand years, were not even given the right to self-determination. 

 

7.     In the years following the peace announcement of the Treaty of Trianon, history has proven how false was the propaganda of the Entente, spread in all the western countries as a preparation for the War, stating that Hungary was like a prison for the ethnic minorities. The inhabitants of the villages in the territory annexed to Austria did not accept the fact of annexation and, after they were refused self-determination, they took up arms to try to force a decision to reannex them to Hungary.   Ten villages were successful in obtaining this result in 1923.   From the time of King (Saint) Stephen I. (1000 A.D.) the country has welcomed foreigners and the proof of this is that the deciding inhabitants of these villages were Germans and Croatians.  Therefore the German-speaking villages wished to separate from the German-speaking Austria and return to their homeland, the country of the Holy Crown, Hungary. 

The following are the ten villages that were reannexed to Hungary: Alsócsatár, Felsőcsatár, Horvátlövő, Kisnarda, Nagynarda, Magyarkeresztes, Németkeresztes, Ólmod, Pornóapáti, Szentpéterfa.

 

8.     The successor states did not in any way fulfill the conditions of their agreements, in which they agreed that they would assure the Hungarians, who came under their rule, their human and national rights.

To the contrary, the states that possessed the territories annexed from Hungary – Czechoslovakia, Romania and Yugoslavia – with unified political measures, isolated Hungary economically and politically and took steps to split up and assimilate the annexed Hungarian population.  In other words, they proceeded with ethnic cleansing – confiscation of property under the name of land reform, educational and cultural oppression, forced declarations of allegiance, colonization, settlement of foreigners, falsification of census data, disadvantageous discrimination against the Hungarians and destruction of the historical and cultural memorials.

In total, it can be established that, in the territories of the successor states, the numbers and ratio of Hungarians have fallen by 50% and their chances of survival have deteriorated, therefore the re-examination of the Treaty of Trianon cannot be postponed.

 

 

9.     The Treaty of Paris on February 10, 1947 was, for Hungary, another dictated peace, a second Trianon, which exceeded the first.  Additional territories were taken from Hungary.  During the War, she suffered the greatest loss of life – 15% of her total population – and this suffering people continued to be massacred.  In Sub-Carpathia, in Szolyva, the Hungarian Auschwitz, 18,000 people are buried in a communal grave.  In Serbia, 40,000 Hungarian citizens were massacred in the fall of 1944.  During the negotiations for the Treaty of Paris, there was not a word about them.  In Attachment III can be found the data affecting Hungary and the Hungarians in the Treaty of Paris.  („The whole Communist section of the Assembly was hissing like a snake.”) 

           The victors of World War I and World War II used the denouncement of the Hungarians as collectively guilty as war criminals as an excellent tool for the mutilation of the nation and the country.  (N. B. the Gyulafehérvár Decision; the Trianon Dictate and the accompanying letter from Millerand, the President of France; the 1943 letter from Molotov, rejecting the more positive judgment in the proposal of the English diplomats, regarding Hungary’s role among the satellite states; the „enslaver of ethnic minorities”; and the label of „the last satellite” etc.)

              Thus, the events preceding the peace after both World Wars, just as the creators of peace themselves, are responsible for whipping up the 20th century hatred of Hungarians. 

          Today, in the states of the Little Entente, there are outbreaks of Hungarian hatred, which spread like wildfire, with hate-speech against Hungarians, and this is why we feel justified in petitioning the Great Powers and the United Nations to prohibit formally these actions and to provide international protection.

 

 

10.     The Hungarian people have never really accepted the enforced peace treaties that followed the two World Wars.

The Hungarian state, conducted influencial and conceptual diplomacy against the decision of the Treaty of Trianon, which brought its own fruit: International courts returned to Hungary the territories inhabited by Hungarians.  However the Peace Treaty following the second World War overrode these decisions.

Following the Treaty of Paris, the Communist Hungarian State „forgot” the annexed compatriots, for whom it was responsible under the Constitution.   At that time, in the annexed territories, primarily in Transylvania, the Hungarians continued their struggle against the injustice.  The Romanian state mercilessly retaliated against any peaceful, well-intended opposition.  They tortured Kálmán Sass, a pastor of the Reformed Church in Érmihályfalva, sentenced him to death and executed him.  They sentenced to death the Roman Catholic priest in Arad, Aladár Szoboszlay, together with nine of his colleagues and they executed them, denying the families, even today, any information about the whereabouts of their earthly remains.  Áron Márton, a Roman Catholic bishop, served a long sentence in prison because he attempted to submit a petition to the Paris peace negotiations, to offer a solution more acceptable to the Hungarians.  István Dobai, an international lawyer, was sentenced to life-imprisonment because, in a detailed and submissive memorandum, he wanted to propose a lasting settlement of the relations between the Romanians and Hungarians and, within this, the most difficult of all, he wished to propose a solution to the United Nations regarding the population exchange.  Attachment No. IV of the current petition contains a memorandum about the Transylvanian case in the United Nations, with the title of: „Blessed are the Peacemakers”, completed on February 8, 1957.   

We have summarized in Attachment No. V, further Translylvanian attempts, aimed at a re-examination of the the Peace Treaty of Paris, based on the research that Zoltán Tófalvi has conducted over the past fifteen years.

 

11.     The Trianon and Paris peace negotiations were unjust, and their provisions are still today afflicting Hungarians, in unprecedented proportions, to mention only one – the stolen Hungarian ships and infrastructure, which had a value of 974.685 kg, that is close to one million kg. of pure gold. 

    Scarcely four years before the outbreak of World War I, on April 2, 1910,  Theodore Roosevelt, former President of the United States of America and a historian, in a speech before the Hungarian Parliament stated: “This is the opportunity for me to express my thanks to the Hungarian nation for the heroism, with which she defended the European civilization, sword in hand, for close to a thousand years.  The fate of this nation in the past was to defend against every uncivilized attack from the East, not only herself but also the West, not just the European West but also America in the womb of Europe.  I say this, because I know your history and I would not declare myself to be a cultured man if I did not know it.  I thank you once again.  I ask every representative to declare in every district that America is indebted to the Hungarian people.” (Original unavailable, translated from Hungarian.)

           In 1991, Francois Mitterand, the President of France, also acknowledged the injustice of the Peace Treaty of Trianon.

 

To this day, it is unclear why the Hungarian people was punished so severely in such an unprecedented manner.

 

The justification outlined above makes it obvious that the delivery of justice to the Hungarian people cannot be delayed, because the Hungarian Question is not just a question concerning Hungary and her neighbors.

Today, when the European Union wishes to represent „freedom, law and security”, we can no longer tolerate a double standard for even one nation. 

            Therefore, now that we are approaching a hundred years since the end of the First World War, we can say: Justice for Hungary!  That will actually mean Justice for Europe!

 

 

Accepted by the highest decision-making body of the World Federation of Hungarians, the Assembly of Delegates of the World Federation of Hungarians

 

May 1-2, 2009

In Budapest

 

Miklós Patrubány

President of the World Federation of Hungarians

 

 

 

1st Attachment

 

2nd Attachment

 

3rd Attachment

 

4th Attachment

 

5th Attachment

 

 

 

 

 

A trianoni és a párizsi diktátum felülvizsgálatát kezdeményezi az MVSZ

A trianoni és a párizsi diktátum felülvizsgálatát kezdeményezi az MVSZ

 

Patrubány MiklósA két világháborút lezáró békeparancsok Magyarországra – mára bizonyítottan ok nélkül, és a nürnbergi per bizonysága szerint megengedhetetlen módon – kollektív büntetést szabtak.

A Magyarok Világszövetsége a trianoni(1920) és a párizsi (1947) békeparancs felülvizsgálatát kezdeményezi

A Magyarok VII. Világkongresszusa 2008. augusztus 20-án elfogadott Zárónyilatkozatában foglalt Magyar Önrendelkezési Nyilatkozat szellemében, és a Világkongresszus keretében megtartott, Trianon újraértékelése című konferencián hozott határozattal egyetértve, a Magyarok Világszövetsége petíciót készít, amellyel az Egyesült Nemzetek Szervezeténél kezdeményezi az első világháborút lezáró trianoni (1920), valamint a második világháborút lezáró párizsi (1947) békeparancs felülvizsgálatát.

A két világháborút lezáró békeparancsok Magyarországra – mára bizonyítottan ok nélkül, és a nürnbergi per bizonysága szerint megengedhetetlen módon – kollektív büntetést szabtak. Ezzel máig tartóan sújtják Európa egyik meghatározó jelentőségű, államalkotó népét, a magyart.

A Magyarok Világszövetsége elfogadhatatlannak tartja azt a szándékot, hogy idegen katonai megszállás alatt hozott kormányközi egyezményeket a független Magyarországgal kívánnak törvénybe iktatni, még akkor is, ha ezt az Európai Unió valamely testülete próbálja kikényszeríteni.

* Az MVSZ felszólítja a budapesti parlament tagjait, hogy vegyék le tárgysorozatról az előterjesztést!
* Az MVSZ felhívja a világ magyarjait, hogy tiltakozzanak a Gyurcsány-kormány újabb országvesztő lépése ellen!

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége határozatát egyhangú szavazattal hozta meg. A petíciót 2009 januárjában juttatja el hivatalos helyre, és hozza nyilvánosságra.

A Magyarok Világszövetsége 2008. december 15-én, ezennel soron kívül hozza nyilvánosságra határozatát, miheztartás végett a budapesti parlament tagjainak figyelmébe ajánlva azt.

Budapest, 2008. december 15.

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége nevében

Patrubány Miklós elnök

Sátán, el a Szent Koronától!

Sátán, el a Szent Koronától!

szent_korona

Kun Bélának sem sikerült, nektek sem fog!

A rendszerváltásnak hazudott, de a pesti utca által csak gengszterváltásnak nevezett 20 éves időszak politikai osztálya két évtized alatt végső romlásba döntötte a hazát. Mára odáig süllyedt, hogy a nagy család, a nemzet történelmi ereklyéjét, a Szent Koronát – melyért évszázadokon át legnagyobb hőseinek vérüket és életüket áldozták – árúba bocsássák.

Az MVSZ Sajtószolgálatának értesülései szerint a közelmúltban – teljesen törvénytelenül – feloszlatta magát a Szent Korona Testület. (!?) Azaz, az a testület, amelyet az Országgyűlés „A Szent Koronának és a hozzá tartozó jelvényeknek a védelmére és megóvására, valamint a velük kapcsolatos intézkedések megtételére” hozott létre. (2000. évi I. törvény, 4. § (1)).

Amennyiben ez a testület valóban elkövette volna e törvénytelenséget, akkor semmi kétség afelől, hogy az országkáromló Gyurcsány Ferenc útjából elhárult az utolsó akadály is, az általa megvetett magyar nemzeti ereklye árúba bocsátása elől. Az egyetlen állami intézmény, amely e gyalázatos szándékot jog szerint megakadályozhatja, az Alkotmánybíróság.

Azzal a felhívással fordulunk minden felelős magyar állampolgárhoz, a magyar nemzet minden tagjához, a magyar nemzet sorsa iránt felelősséget vállaló, minden magyar szervezethez, hogy tiltakozzanak e gyalázatos szándék ellen: Sátán, el a Szent Koronától!

Egyben hívunk mindenkit, január 30-án 16 órára Budapestre, az Alkotmánybíróság épülete elé (II. kerület, Donáti u. 35-45.) össznemzeti tüntetésre! A Szent Korona elárusítását, az ország további züllesztését, a magyar nemzet tovább haladó szétdarabolását meg fogjuk akadályozni! (Gyülekezés 15 órakor a Battyhány téren).

A kezdeményezők minden felelős magyar szervezet és párt csatlakozását kérik, várják és elvárják, hiszen:

„A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban.” (2000. évi I. tv.)

Meghívott szónokok:
Dr. Hegedüs Loránt, Morvai Krisztina, Rácz Sándor…

Patrubány Miklós
Magyarok Világszövetsége

Kiss Dénes
Országos Trianon Társaság

Dr. Papp Lajos és Jelenczki István
Kárpát-Haza Nemzetőrség

Vona Gábor
Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt

Kiss Róbert
Magyar Gárda Mozgalom

Zagyva György Gyula
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom

Schuster Lóránt
Magyar Nemzeti Front

v. Hunyadi László
Történelmi Vitézi Rend

Dr. Kövesdy Pál
Erdélyi Körök Országos Szövetsége

Nemzeti Őrsereg

Pátyi Hun-Magyar Alapítvány

Vörös Jolanda
Atilla Király Népfőiskola

Dr. Kiszely István
Körösi Csoma Sándor Egyetem
Atilla Király Népfőiskola

Gyűjtés a Nemzet Székelykapuja javára - Kenderes

Gyűjtés a Nemzet Székelykapuja javára - Kenderes

Adományozók névsora

Sorszám Valutanap Partner neve Összeg Devizanem Megjegyzés
848
2010.12.01 v. Tokay Rozália  220
RON
 
847
2010.12.01 v. Szabó Károly 20
RON
 
846
2010.12.01 v. Elkán György  20
RON
 
845
2010.12.01 v. Frisch László 20
RON
 
844
2010.12.01 v. Székely Mária 20
RON
 
843
2010.12.01 v. Ferenc Árpád 20
RON
 
842
2010.12.01 v. Jakab Attila 20
RON
 
841
2010.12.01 v. Lázár Elemér 30
RON
 
840
2010.12.01 v. Pataki József 20
RON
 
839
2010.12.01 v. Haller Ottó 30
RON
 
838
2010.12.01 v. Palkó József  20
RON
 
837
2010.12.01 v. Újvári Mária 20
RON
 
836
2010.12.01 v. Kardos Árpád 10
RON
 
835
2010.12.01 v. Bálint Zsuzsa 10
RON
 
834
2010.12.01 v. Kovács Árpád 20
RON
 
833
2010.11.24 Bernád Ilona 1000
HUF
 
832
2010.11.18 Gazda József  1000
HUF
 
831
2010.11.16 Péter Gábor (Ausztrália) 4000
HUF
20 AUD
830
2010.11.16 Kalászi S. (Ausztrália) 4000
HUF
20 AUD
829
2010.11.16 Matus Magdolna 2000
HUF
 
828
2010.11.16 ERDEI ANTAL DR 4 000,00
HUF
 
827
2010.11.15 ÁTUTALÁSI KÖLTSÉG -8 254,00
HUF
 
826
2010.11.12 NÉVTELEN 10 000
HUF
 
825
2010.11.11 Böröcki S. (Brüsszel) 28000
HUF
100 EUR
824
2010.11.11 Hadabas (Brüsszel) 5600
HUF
20 EUR
823
2010.11.11 Horváth V. (Brüsszel) 1400
HUF
5 EUR
822
2010.11.11 Horváth Irén (Brüsszel) 7000
HUF
25 EUR
821
2010.11.11 BAYER GÁBOR 2 000,00
HUF
 
820
2010.11.10 Gavallér János 200
HUF
 
819
2010.11.10 Demus Ottó és 2 munkatársa 1400
HUF
 
818
2010.11.10 Mecsekfalvi István 1000
HUF
 
817
2010.11.10 Mesz Ottó, Svájc 4200
HUF
10 USD, 10 CHF
816
2010.11.10 Aradi Éva, Márton (7 fő összesen) 2000
HUF
 
815
2010.11.10 Zolcsák Anna 1000
HUF
 
814
2010.11.10 Dr. Gál Lajos 1000
HUF
 
813
2010.11.10 Turai József 5000
HUF
 
812
2010.11.10 Trembeczky Gyula 50000
HUF
 
811
2010.11.10 Cs. Varga István 1000
HUF
 
810
2010.11.10 Boros Béla 1000
HUF
 
809
2010.11.10 Tömő Erzsébet 200
HUF
 
808
2010.11.10 Jakab Leonóra 200
HUF
 
807
2010.11.10 Hompoth András 1000
HUF
 
806
2010.11.10 Szilágyi Edit 600
HUF
 
805
2010.11.10 Bálint Béla Zoltán, Farkas Ferenc Műv. Iskola (Sárospatak ) 200
HUF
 
804
2010.11.10 Karacs Mónika 200
HUF
 
803
2010.11.10 Darmos Éva 200
HUF
 
802
2010.11.10 Virágh Sándorné 200
HUF
 
801
2010.11.10 Fridl Andrásné 200
HUF
 
800
2010.11.10 Fehérné Sulyok Éva 200
HUF
 
799
2010.11.10 Varjas Csabáné 200
HUF
 
798
2010.11.10 Sebe Balázs 200
HUF
 
797
2010.11.10 Kaszó Lajos 200
HUF
 
796
2010.11.10 Fábián Krisztina 200
HUF
 
795
2010.11.10 Dr. Mellesné Boross Kinga 200
HUF
 
794
2010.11.10 Fink Nándor, Wass Albert Kör  (Sárospatak) 200
HUF
 
793
2010.11.10 Dancs László 200
HUF
 
792
2010.11.10 Cserépy László 200
HUF
 
791
2010.11.10 Kövér Mária 200
HUF
 
790
2010.11.10 Földházi István 500
HUF
 
789
2010.11.10 Kiss Endre József  500
HUF
 
788
2010.11.10 Durányik Sándor 200
HUF
 
787
2010.11.10 Papp Imre 500
HUF
 
786
2010.11.10 Patay Tibor 200
HUF
 
785
2010.11.10 Kovács Sándor 200
HUF
 
784
2010.11.10 Majoros Mihályné 200
HUF
 
783
2010.11.10 Turcsányi Mária 200
HUF
 
782
2010.11.10 Tarnavölgyi László 300
HUF
 
781
2010.11.10 Fenyvesi Andrásné 200
HUF
 
780
2010.11.10 Karajz Andrásné 200
HUF
 
779
2010.11.10 Makláry Teréz 200
HUF
 
778
2010.11.10 Makláry Zsolt 200
HUF
 
777
2010.11.10 Maksai Katalin 500
HUF
 
776
2010.11.10 Gáll József 500
HUF
 
775
2010.11.10 Földényi Mariann 500
HUF
 
774
2010.11.10 Kovács László 200
HUF
 
773
2010.11.10 Nagy György 1000
HUF
 
772
2010.11.10 Remeczkiné Toma Kornélia 200
HUF
 
771
2010.11.10 Szegedi Istvánné, II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola (Sárospatak) 500
HUF
 
770
2010.11.10 Szegediné Gonda Zsófia 500
HUF
 
769
2010.11.10 Durts Géza 500
HUF
 
768
2010.11.10 Vay Miklós Szakképző Iskola  (Sárospatak) 10000
HUF
 
767
2010.11.10 Fedor Mátyás 1000
HUF
 
766
2010.11.10 Téglés Zsolt 1000
HUF
 
765
2010.11.10 Karacs Mónika, 8kor Színház  (Sárospatak) 1000
HUF
 
764
2010.11.10 Donkó József 1000
HUF
 
763
2010.11.10 Nagy Zsolt 1000
HUF
 
762
2010.11.10 Sipos István 1000
HUF
 
761
2010.11.10 Bálint Béla Zoltán 1000
HUF
 
760
2010.11.09 SÁROSPATAK VÁROSI ÖNK.POLG.HIV 10 000
HUF
 
759
2010.11.08 BANKKÖLTSÉG -160
HUF
 
758
2010.11.04 SZŰCS SÁNDOR IMRE 500
HUF
 
757
2010.11.03 SZABOLCSI HUBERTNÉ 1 000,00
HUF
 
756
2010.11.02 ÁGOSTON TIBOR ÉS CSALÁDJA DEBRECEN 5 000,00
HUF
 
755
2010.11.01 BANKKÖLTSÉG -3 948,00
HUF
 
754
2010.10.29 Kovács János 3 000,00
HUF
 
753
2010.10.29 ifj Sztaskó András 500
HUF
 
752
2010.10.29 BEREGSZÁSZI FŐISKOLA RÉSZÉRE ÁTUTALT ÖSSZEG VISSZAFIZETÉSE 137 144
HUF
 
751
2010.10.27 Barczy Ilona gyűjtése – Mezőkövesd 11 400
HUF
 
750
2010.10.26 Szakáll Tamás E. V. 500
HUF
 
749
2010.10.26 MÉRVE EGYESULET 6 000,00
HUF
 
748
2010.10.25 ILLEFALVI JÓZSEFNÉ, ILLEFALVI JÓZSEF 1 000,00
HUF
 
747
2010.10.25 Varga Miklós 1 000,00
HUF
 
746
2010.10.21 KOVÁTS MEGYESI JÁNOS 10 000
HUF
 
745
2010.10.20 MTF-6 NYOMDAI KÖLTSÉGEIRE -446 250
HUF
 
744
2010.10.20 700 AUD - SYDNEY-I HID EGYESULET TÁMOGATÁSA A BEREGSZÁSZI II. RÁKÓCZI FERENC FŐISKOLA RÉSZÉRE -137 144
HUF
 
743
2010.10.20 MTF-6 SZERKESZTÉS, KORREKTÚRA TÖRDELÉS, CÍMLAPTERV KÉSZÍTÉSE - NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS -120 000
HUF
 
742
2010.10.20 GARAMSZEGI JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 10 145
HUF
50 CHF

741

2010.10.20

Dobozy István és Mariandl

100

AUD

Adelaide-i Magyar Ház

740

2010.10.20

Mészáros Antal

50

AUD

Adelaide-i Magyar Ház

739

2010.10.20

Pito László

20

AUD

Adelaide-i Magyar Ház

738

2010.10.20

Farkas Sándor

10

AUD

Adelaide-i Magyar Ház

737

2010.10.20

O’Brian Éva

10

AUD

Adelaide-i Magyar Ház

737

2010.10.20

Sághi Imre (Victoria)

10

AUD

 

736

2010.10.20

Kezes Magda

20

AUD

Adelaide-i Magyar Ház

735

2010.10.20

Káplán Éva

5

AUD

Adelaide-i Magyar Ház        

734

2010.10.20

Esztergomi György

2

AUD

Adelaide-i Magyar Ház

733

2010.10.20

Dusffy Károly

6

AUD

Adelaide-i Magyar Ház

732

2010.10.20

Scheer Jutka

20

AUD

Adelaide-i Magyar Ház

731

2010.10.20

Ladó család

100

AUD

Adelaide-i Magyar Ház

730

2010.10.20

Névtelenül (összesen)

11

AUD

Adelaide-i Magyar Ház

729

2010.10.20

Orbán István és Piroska

50

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

728

2010.10.20

Ozsvár Miklós

250

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

727

2010.10.20

Kopmayer Róza

1

 AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

726

2010.10.20

Matuska Magda

20

 AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

725

2010.10.20

Harasta István

5

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

724

2010.10.20

Otel Mária

5

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

723

2010.10.20

Tömördi István

50

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

722

2010.10.20

Zentai Pál

1

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

721

2010.10.20

Karasszon Attila

10

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

720

2010.10.20

Török András

10

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

719

2010.10.20

Török Petra Krisztina

10

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

718

2010.10.20

Bajai Martin Attila

1

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

717

2010.10.20

Török Zsuzsanna

10

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

716

2010.10.20

Czakó László

50

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

715

2010.10.20

Goór György

20

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

714

2010.10.20

Szentirmay Gyula

20

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

713

2010.10.20

Bogsányi Dénes

10

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

712

2010.10.20

Fülöp Gábor

10

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

711

2010.10.20

Petri Edith

10

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

710

2010.10.20

Csucsi Béla

10

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

709

2010.10.20

Tóth István

5

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

708

2010.10.20

Kalándy Imre

5

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

707

2010.10.20

Keresztes Melinda

10

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

706

2010.10.20

Harasta István

5

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

705

2010.10.20

Kisa Kati

2

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

704

2010.10.20

Csonka József

10

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

703

2010.10.20

Csonka Teréz

10

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

702

2010.10.20

Hegedűs Olga

10

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

701

2010.10.20

Vörös Zsuzsanna

40

AUD

Sydney-i HÍD Egyesület

700

2010.10.19

Szabó Antal András

500

HUF

 
699
2010.10.19 NÉVTELEN 500,00
HUF
 
698
2010.10.19 Alapi Tünde  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
697
2010.10.19 Alapi  Imre 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
696
2010.10.19 Alapi  Imréné 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
695
2010.10.19 Alapi  Katalin Ildikó  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
694
2010.10.19 Macák Máté Péter  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
693
2010.10.19 Macák Csilla Katalin 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
692
2010.10.19 Szabó János 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
691
2010.10.19 Nyakas István 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
690
2010.10.19 Kürti Zoltán 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
689
2010.10.19 Kürti László 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
688
2010.10.19 Farkasvölgyi Zsolt 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
687
2010.10.19 Farkasvölgyi Noémi 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
686
2010.10.19 Farkasvölgyi Domokos 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
685
2010.10.19 Farkasvölgyi Zsombor  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
684
2010.10.19 Farkasvölgyi Borbála 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
683
2010.10.19 Farkasvölgyiné Bottyán Kinga  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
682
2010.10.19 Kovács Buda László 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
681
2010.10.19 dr. Szabadosné Bottyán Anna  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
680
2010.10.19 Szabados Beáta Lenke  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
679
2010.10.19 Tari Bence 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
678
2010.10.19 Bottyán Katalin  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
677
2010.10.19 Bottyán Zoltán  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
676
2010.10.19 Bottyán Zoltánné  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
675
2010.10.19 Illés Rudolf 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
674
2010.10.19 Illés Rudolfné  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
673
2010.10.19 ifj. Illés  Rudolf  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
672
2010.10.19 Illés István 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
671
2010.10.19 Illés Istvánné  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
670
2010.10.19 Tóth László 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
669
2010.10.19 Tóth Lászlóné 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
668
2010.10.19 id.Tóth  Lászlóné  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
667
2010.10.19  Tóth Andrea 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
666
2010.10.19 Nagy Szabolcs  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
665
2010.10.19 Tóth Tibor 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
664
2010.10.19 Lőrik József 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
663
2010.10.19 Dr. Dobrovoczky Ágota 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
662
2010.10.19 Czirbusz Katalin  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
661
2010.10.19 Pálinkás János  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
660
2010.10.19 Pálinkás Jánosné  200,00
HUF
MVSZ Pásztó
659
2010.10.19 Sándor István 200,00
HUF
MVSZ Pásztó
658
2010.10.19 Sisák Imre János  2 000,00
HUF
MVSZ Pásztó
657
2010.10.19 dr. Fölker Tibor  1 000,00
HUF
MVSZ Pásztó
656
2010.10.19 Gubacsi Réka 200,00
HUF
MVSZ Bátonyterenye
655
2010.10.19 Gubacsi Judit 200,00
HUF
MVSZ Bátonyterenye
654
2010.10.19 Gubacsi Levente  200,00
HUF
MVSZ Bátonyterenye
653
2010.10.19 Kaubek Péter  200,00
HUF
MVSZ Nagymaros
652
2010.10.19 Németh Csaba 200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
651
2010.10.19 Hídvári János  200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
650
2010.10.19 Kéri Orsolya  200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
649
2010.10.19 Telek András 200,00
HUF
MVSZ Bátonyterenye
648
2010.10.19 Gembiczki Attila 200,00
HUF
MVSZ Bátonyterenye
647
2010.10.19 Ondrék Zsolt  200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
646
2010.10.19 Oláh József 600,00
HUF
MVSZ Salgótarján
645
2010.10.19 Susán Attila  200,00
HUF
MVSZ Bátonyterenye
644
2010.10.19 Csernyák István 200,00
HUF
MVSZ Etes
643
2010.10.19 Fodor Béla 200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
642
2010.10.19 Lukács István 200,00
HUF
Trianon Társ. Bátonyterenye
641
2010.10.19 Szederkényi Lajos  200,00
HUF
Trianon Társ. Bátonyterenye
640
2010.10.19 Gál Attila  200,00
HUF
Trianon Társ. Bátonyterenye
639
2010.10.19 Barják Gyula 200,00
HUF
Trianon Társ. Bátonyterenye
638
2010.10.19 Cseresznyés István  200,00
HUF
Trianon Társ. Bátonyterenye
637
2010.10.19 Sánta Zoltán 400,00
HUF
Trianon Társ. Bátonyterenye
636
2010.10.19 Dósa János  200,00
HUF
Trianon Társ. Bátonyterenye
635
2010.10.19 Guruz Balázs  200,00
HUF
Trianon Társ. Bátonyterenye
634
2010.10.19 Gubacsi László  200,00
HUF
Trianon Társ. Bátonyterenye
633
2010.10.19 DR LENHARDT BALÁZS  10 000,00
HUF
 
632
2010.10.19 ONDRASEK IVÁNNÉ 5 000,00
HUF
 
631
2010.10.19 TÖRÖK KATALIN                        200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
630
2010.10.19 Kupcsulik József                         200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
629
2010.10.19 Vincze Sándor                            200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
628
2010.10.19 Schuyer Gyula                            200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
627
2010.10.19 Fekete Imre                                200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
626
2010.10.19 Dr. Kaizler László                      2 000,00
HUF
MVSZ Salgótarján
625
2010.10.19 Kun Istvánné                               200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
624
2010.10.19 Lőrincz Gézáné                          500,00
HUF
MVSZ Salgótarján
623
2010.10.19 Valiskó Frenc                             1 000,00
HUF
MVSZ Salgótarján
622
2010.10.19 Dr. Brumár Mihály                       1 000,00
HUF
MVSZ Salgótarján
621
2010.10.19 Dr. Kúti István                             1 000,00
HUF
MVSZ Salgótarján
620
2010.10.19 Gréczi Zsoldos Miklós                 1 000,00
HUF
MVSZ Salgótarján
619
2010.10.19 Langa József                              400,00
HUF
MVSZ Salgótarján
618
2010.10.19 Bodnár József                             1 000,00
HUF
MVSZ Salgótarján
617
2010.10.19 Dvorszki Zoltán                           200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
616
2010.10.19 Szigetvári György                        200,00
HUF
MVSZ Salgótarján
615
2010.10.18 Salamon Sándor 1 000,00
HUF
 
614
2010.10.18 Fehér Balázs  200,00
HUF
Eger II. városnegyedének Fertálymesteri Testülete
613
2010.10.18 Dr. Halmos Béla  1 000,00
HUF
Eger II. városnegyedének Fertálymesteri Testülete
612
2010.10.18 Dr. Halmos Péter  1 000,00
HUF
Eger II. városnegyedének Fertálymesteri Testülete
611
2010.10.18 Benedekfy Vilmos  50 000,00
HUF
Eger II. városnegyedének Fertálymesteri Testülete
610
2010.10.18 Gonda Zsigmond  200,00
HUF
Eger II. városnegyedének Fertálymesteri Testülete
609
2010.10.18 Havas-Horváth István 2 000,00
HUF
Eger II. városnegyedének Fertálymesteri Testülete
608
2010.10.18 Dr. Pócs Alfréd  10 000,00
HUF
Eger II. városnegyedének Fertálymesteri Testülete
607
2010.10.18 Dr. Légrády György  2 000,00
HUF
Eger II. városnegyedének Fertálymesteri Testülete
606
2010.10.18 Dr. Losonczy Kornél  2 000,00
HUF
Eger II. városnegyedének Fertálymesteri Testülete
605
2010.10.18 Fekete Zsolt  20 000,00
HUF
Eger II. városnegyedének Fertálymesteri Testülete
604
2010.10.18 Balázs László  500,00
HUF
Eger II. városnegyedének Fertálymesteri Testülete
603
2010.10.18 Beniczky Péter  10 000,00
HUF
Eger II. városnegyedének Fertálymesteri Testülete
602
2010.10.18 Pádár Lajos  1 000,00
HUF
Egri Hun-Fokos Szövetség
601
2010.10.18 Bodnár János  1 000,00
HUF
Egri Hun-Fokos Szövetség
600
2010.10.18 Csizmadia Géza  1 000,00
HUF
Egri Hun-Fokos Szövetség
599
2010.10.18 Nagy József  1 000,00
HUF
Egri Hun-Fokos Szövetség
598
2010.10.18 Jóna Lajos  1 000,00
HUF
Egri Hun-Fokos Szövetség
597
2010.10.18 R. Bujdosó Andrea      1 000,00
HUF
Egri Hun-Fokos Szövetség
596
2010.10.18 Egri Hun-Fokos Szövetség  500,00
HUF
Egri Hun-Fokos Szövetség
595
2010.10.18 Kátai László                             2 500,00
HUF
Egri Hun-Fokos Szövetség
594
2010.10.18 Szolnok Megyei MVSZ Szervezet 30 000,00
HUF
 
593
2010.10.18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MVSZ Szervezet                         10 000,00
HUF
 
592
2010.10.18 Szabó Antal András 500,00
HUF
 
591
2010.10.15 ALKER MIKLÓS és MIKLÓSNÉ 10 000,00
HUF
 
590
2010.10.15 SZABÓ KRISZTIÁN 500,00
HUF
 
589
2010.10.15 GALAMBOS GERDA 200,00
HUF
 
  2010.10.15 BANKKÖLTSÉG -4 200,00
HUF
 
  2010.10.15 TÁMOGATÁS A NEMZET SZÉKELYKAPUJA ÁRÁNAK KIFIZETÉSÉRE -700 000
HUF
 
588
2010.10.15 BEGE IRÉN  8 243,00
HUF
 
587
2010.10.14 MOLNÁR SZILVIA 1 000,00
HUF
 
586
2010.10.14 ARGAI SÁNDOR - TATA 1 000,00
HUF
 
585
2010.10.14 FRANKOVITS FERENC ES NEJE 2 000,00
HUF
 
584
2010.10.14 VARGA JÓZSEF és CSALÁDJA 2 000,00
HUF
 
583
2010.10.13 DR. CSER FERENC - SYDNEY 10 000,00
HUF
 
582
2010.10.13 GYÖNGYÖSI IMRE 200,00
HUF
 
581
2010.10.13 POCSAI ZOLTÁN CSABA 400,00
HUF
 
580
2010.10.13 HORNYÁNSZKY GYULA 1 000,00
HUF
 
579
2010.10.13 BOLYAFÉSZEK 5 000,00
HUF
 
578
2010.10.13 FERENCZ JÁNOS ÉS FERENCZ JÁNOSNÉ 2 000,00
HUF
 
577
2010.10.13 VINCZE JÓZSEF 2 000,00
HUF
 
576
2010.10.13 MULLER ÉVA 500,00
HUF
 
575
2010.10.12 KOVÁCS JÓZSEF BE 1 000,00
HUF
 
574
2010.10.12 DR. MISZ MIHALY - EGER 500,00
HUF
 
573
2010.10.12 JÓKAY KORNÉL 1 000,00
HUF
 
572
2010.10.12 HOLLÓSI KÁROLY ÉS FELESÉGE 2 000,00
HUF
 
571
2010.10.11 MVSZ Kanadai OT 33 542,00
HUF
200 CAD
570
2010.10.11 SERES LÁSZLÓ 1 000,00
HUF
 
569
2010.10.11 PÁNDI GÁSPÁR JÓZSEF 1 000,00
HUF
 
568
2010.10.11 SZÉLES TIBOR 1 000,00
HUF
 
567
2010.10.11 FURÁK ISTVÁN 1 000,00
HUF
 
566
2010.10.11 MÓCZ ZOLTÁN 1 000,00
HUF
 
565
2010.10.11 RIGÓ JÓZSEF 500,00
HUF
 
564
2010.10.11 SZÍJJNÉ KRISTON ÉVA 500,00
HUF
 
563
2010.10.11 PAPP GYÖRGYNÉ 500,00
HUF
 
562
2010.10.11 BALÁZS DÉNES 500,00
HUF
 
561
2010.10.11 BALÁZS IMRE 500,00
HUF
 
560
2010.10.11 v. VARGA PÉTER PÁL ÉS CSALÁDJA 5 000,00
HUF
 
559
2010.10.11 SUBA LAJOSNÉ 1 000,00
HUF
 
558
2010.10.11 BAGJOSI FERENC 200,00
HUF
 
557
2010.10.11 HERMANN ISTVÁN 200,00
HUF
  
556
2010.10.11 KOVÁCS ILDIKÓ 200,00
HUF
 
555
2010.10.11 BERKESI ISTVÁN 200,00
HUF
 
554
2010.10.11 BARDÓCZI GYÖRGY 200,00
HUF
 
553
2010.10.11 JAKÓ TIBOR 1 600,00
HUF
 
552
2010.10.11 KIRÁLY ANDRÁS 200,00
HUF
 
551
2010.10.11 SCHULTEISZ DÁNIEL 200,00
HUF
 
550
2010.10.11 KARÁDI PÉTER 200,00
HUF
 
549
2010.10.11 HUBER ANTAL 200,00
HUF
 
548
2010.10.11 LESTÁK OTÍLIA 200,00
HUF
 
547
2010.10.11 RADVÁNYI BÉLA 200,00
HUF
 
546
2010.10.11 VAJDA FERENC 200,00
HUF
 
545
2010.10.11 BERZE DEZSŐ 200,00
HUF
 
544
2010.10.11 BERZE DEZSŐNÉ 200,00
HUF
 
543
2010.10.11 JELI ZOLTÁN 2 000,00
HUF
 
542
2010.10.11 VÍG ZOLTÁN 200,00
HUF
 
541
2010.10.11 BITTER JÓZSEF 200,00
HUF
 
540
2010.10.11 V. METZ REZSŐ 200,00
HUF
 
539
2010.10.11 TÓTH IMRÉNÉ 2 000,00
HUF
 
538
2010.10.11 TÁBORI BÉLA 4 000,00
HUF
 
537
2010.10.11 KATONA IMRE 500,00
HUF
 
536
2010.10.11 FAZAKAS ÁRPÁD 500,00
HUF
 
535
2010.10.11 VISKI LÁSZLÓ ATTILA 19 685,00
HUF
 
534
2010.10.11 BARTALOS MÁRIA, HÁNTAI FERENC   1 000,00
HUF
 
533
2010.10.11 SZÁSZ ZOLTÁN 1 000,00
HUF
 
532
2010.10.11 ANDRÁS GY. DEZSŐ 1 000,00
HUF
 
531
2010.10.11 SZÁNTÓ RUDOLF 500,00
HUF
 
530
2010.10.11 DR VARGA ANDRÁS 2 000,00
HUF
 
529
2010.10.11 ÍRÓ KILENCEK 1 000,00
HUF
 
528
2010.10.11 PAPCZUN ERNŐ 1 000,00
HUF
 
527
2010.10.11 MVSZ VERESEGYHÁZI SZERVEZETE - 14 FŐ 7 000,00
HUF
 
526
2010.10.08 NÉVTELEN 4 000,00
HUF
 
  2010.10.08 BANKKÖLTSÉG -520,00
HUF
 
525
2010.10.08 BALOGH ATTILA 500,00
HUF
 
524
2010.10.08 TÖRŐ KRISZTIÁN 500,00
HUF
 
523
2010.10.08 KOVÁCS ATTILÁNÉ ÉS FÉRJE 1 000,00
HUF
 
522
2010.10.08 PAPP CSALÁD  1 000,00
HUF
KÁRPÁTALJÁRÓL
521
2010.10.07 PINTÉR ATTILA 2 000,00
HUF
 
520
2010.10.07 DR FALUDI ILONA 5 000,00
HUF
 
519
2010.10.07 LAJDI PÉTER 5 000,00
HUF
 
518
2010.10.07 LAJDI KLÁRA 2 000,00
HUF
 
517
2010.10.07 GRAIN FERENC 1 000,00
HUF
 
516
2010.10.07 BERNÁTH SÁNDOR és ÉVA 5 000,00
HUF
 
515
2010.10.07 KORDA ZOLTÁNNÉ 200,00
HUF
 
514
2010.10.07 ARANY-TÓTH KATALIN 200,00
HUF
 
513
2010.10.06 CSIZMADIA GERGELY 5 000,00
HUF
 
512
2010.10.06 BERTALAN TAMÁS 400,00
HUF
 
511
2010.10.06 NOVÁK ELŐD ATTILA és DÚRÓ DÓRA 20 000,00
HUF
 
510
2010.10.06 KICSID ISTVÁN 1 000,00
HUF
 
509
2010.10.06 KERESZTES GYÖRGY LÁSZLÓ és felesége 3 000,00
HUF
 
508
2010.10.06 ÖT MAGYAR EMBER 1 000,00
HUF
 
507
2010.10.06 CZEGLÉDI ÁGNES 3 000,00
HUF
 
506
2010.10.05 MLADONYICZKINÉ GULYÁS MÁRTA 200,00
HUF
 
505
2010.10.05 LÉNÁRD JÓZSEF 1 000,00
HUF
 
504
2010.10.05 VITÁLIS SÁNDOR és CSALÁDJA 1 000,00
HUF
SEPSISZENTGYÖRGY
503
2010.10.05 DR JUHÁSZ JÓZSEF 5 000,00
HUF
 
502
2010.10.05 BORZ LÁSZLÓ VIP 5 000,00
HUF
 
501
2010.10.05 HERDICSNÉ KERTÉSZ VIKTÓRIA 1 000,00
HUF
 
500
2010.10.05 ROSZOLY PÁLNÉ 1 000,00
HUF
 
499
2010.10.05 DR MÓZES GYULA ÉS NEJE KOCSIS ÉVA 5 000,00
HUF
 
498
2010.10.05 BARTÓKNE-DEBRECZENI  ILDIKÓ 15 749,00
HUF
50 GBP
497
2010.10.05 VÁNCSA KLÁRA 200,00
HUF
 
496
2010.10.05 GÓGER ISTVÁN 200,00
HUF
 
495
2010.10.05 KAPU EMILIA DR ÉS BOZSÓ KATALIN 1 000,00
HUF
 
494
2010.10.05 MÁTYUS ANDRÁS és CSALÁDJA 5 481,00
HUF
20 EUR
493
2010.10.05 HORVÁTH ISTVÁN NIMRÓD - TORONTÓ 20 000,00
HUF
 
492
2010.10.05 JAKAB MIKLÓS ÉS CSALÁDJA 1 000,00
HUF
SEPSISZENTGYÖRGY
491
2010.10.05 FODOR JENŐ 13 550,00
HUF
50 EUR
490
2010.10.05 DR. LÉH TIBOR 13 550,00
HUF
50 EUR
489

2010.10.05

VÁMOSI SÁNDOR 19 300,00
HUF
100 CAD
488
2010.10.04 RICHTER KÁROLY 1 000,00
HUF
 
487
2010.10.04 SŐTÉR JÁNOS 1 000,00
HUF
 
486
2010.10.04 VÖRÖS ISTVÁNNÉ BOZAI ERZSÉBET 1 000,00
HUF
 
485
2010.10.04 v. MADARAS ÁGNES 1 000,00
HUF
 
484
2010.10.04 GYETVAY GYÖRGY GERGELY 1 000,00
HUF
 
483
2010.10.04 ANTAL RÉKA 1 000,00
HUF
 
482
2010.10.04 GYETVAY GERGELY HUNOR 1 000,00
HUF
 
481
2010.10.04 HORVATH JOLAN 1 000,00
HUF
 
480
2010.10.04 TURI ZSOLT 1 500,00
HUF
 
479
2010.10.04 DR. SÖMJÉNI ÉVA ÉS EKKER GÉZA J 2 000,00
HUF
 
478
2010.10.04 PERZA BEATRIX 500,00
HUF
 
477
2010.10.04 LABORCZY GYÖRGYNÉ 1 000,00
HUF
 
476
2010.10.04 HŐNIGNÉ ZÁDOR ÉVA MÁRIA és HŐNIG ANTAL 5 000,00
HUF
 
475
2010.10.04 MOLNÁR ISTVÁN 1 000,00
HUF
 
474
2010.10.04 FUKSZ SÁNDOR 5 000,00
HUF
 
473
2010.10.04 v. SÁNDORFFI OTTÓ 1 000,00
HUF
 
472
2010.10.04 v. KISS JÁNOS MIHÁY 1 000,00
HUF
 
471
2010.10.04 ORSZÁGOS NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET NAGYKŐRÖSI SZERVEZETE 9 000,00
HUF
 
470
2010.10.04 BAKONYI LÁSZLÓ 1 000,00
HUF
 
469
2010.10.04 PÁRIZSNÉ ARANYOS BEÁTA 500,00
HUF
 
468
2010.10.04 KALMÁR NORBERT 500,00
HUF
 
467
2010.10.04 VARGA ALBERT 500,00
HUF
 
466
2010.10.04 KAJDI BÉLA és CSALÁDJA 1 000,00
HUF
 
465
2010.10.04 HEGEDŰS KATALIN 500,00
HUF
 
464
2010.10.04 FERENC ANDRÁS 500,00
HUF
 
463
2010.10.04 OKOS MÁRTON 1 000,00
HUF
 
462
2010.10.04 BAGOSI HAJNAL 1 000,00
HUF
 
461
2010.10.04 RAFFAI ZOLTÁN és CSALÁDJA STOCKHOLMBÓL 6 020,00
HUF
200 SEK
  2010.10.01 BANKKÖLTSÉG -13 677,00
HUF
 
460
2010.10.01 FÚRÓ JÓZSEF 200,00
HUF
 
459
2010.10.01 SZÉL ISTVÁNNÉ 2 000,00
HUF
 
458
2010.10.01 MARBA Bt. 1 000,00
HUF
 
457
2010.10.01 NAGY JÓZSEF 1 000,00
HUF
 
456
2010.10.01 WILDNER GÁBOR ÉS NEJE 500,00
HUF
 
455
2010.10.01 PONGRÁCZ ZOLTÁN 200,00
HUF
 
454
2010.10.01 NAGY JÓZSEF ÉS NEJE 500,00
HUF
 
453
2010.10.01 NÉVTELEN 200,00
HUF
 
452
2010.10.01 SOLTÉSZ IMRE 1 000,00
HUF
 
451
2010.10.01 A FEJÉR SZÖVETSÉG 14 FŐVEL 28 000,00
HUF
 
450
2010.10.01 DR FULÖP ADÉL 500,00
HUF
 
449
2010.10.01 GUBACSI LÁSZLÓ ES NEJE 1 000,00
HUF
 
448
2010.10.01 SZILASI KRISZTINA és SZILASI TIBOR 400,00
HUF
 
447
2010.10.01 JORDÁKY BÉLA 3 000,00
HUF
 
446
2010.09.30 DR BOÓR FERENC ÉS TÁRSAI 10 000,00
HUF
 
445
2010.09.30 FEKETÉNÉ HOHMANN MÁRIA 200,00
HUF
 
444
2010.09.30 FEKETE MÁTYÁS 200,00
HUF
 
443
2010.09.30 FEKETE HANNA 200,00
HUF
 
442
2010.09.30 FARKAS LÁSZLÓ 5 000,00
HUF
 
441
2010.09.30 MÁTRAY KÁLMÁN ÉS NEJE 2 000,00
HUF
 
440
2010.09.30 ORBÁN BALÁZS ERDÉLYI KÖR - VECSÉS 5 000,00
HUF
 
439
2010.09.30 TÓTH GÁBOR JÓZSEF 200,00
HUF
 
438
2010.09.30 VÁRSZEGI NIKOLETTA   200,00
HUF
 
437
2010.09.29 STRAUB JÁNOS 500,00
HUF
 
436
2010.09.29 BERTÓK ISTVÁN ÉS NEJE 500,00
HUF
 
435
2010.09.29 HERCZEG KÁROLY 1 000,00
HUF
 
434
2010.09.29 HORVÁTHNÉ SZÉNÁSI KATALIN 500,00
HUF
 
433
2010.09.29 DANKÓ STELLA JÚLIA 1 000,00
HUF
 
432
2010.09.29 NÉVTELEN 16 000,00
HUF
 
431
2010.09.29 BOTOS LÁSZLÓ és a Bp. II. ker. JOBBIK tagok 19 000,00
HUF
 
430
2010.09.29 BOGYAY ÉVA MÁRIA 200,00
HUF
 
429
2010.09.29 BOGYAY ELEMÉR MÁTÉ 200,00
HUF
 
428
2010.09.29 TARJÁNNÉ NAGY RÓZA 200,00
HUF
 
427
2010.09.29 GYÓNI JÁNOS 2 000,00
HUF
 
426
2010.09.29 LANDOR ZSOLT 3 000,00
HUF
 
425
2010.09.29 HORVÁTH JÓZSEF 400,00
HUF
 
424
2010.09.29 SŐRÉS JUDIT  500,00
HUF
 
423
2010.09.29 PATRUBÁNY MIKLÓS ISTVÁN ÁDÁM 1 000,00
HUF
 
422
2010.09.29 PATRUBÁNY MIKLÓSNÉ ZSIGMOND EMESE 1 000,00
HUF
 
421
2010.09.29 PATRUBÁNY ANNA 600,00
HUF
 
420
2010.09.29 PATRUBÁNY CSILLA 600,00
HUF
 
419
2010.09.29 PATRUBÁNY LILI RÓZA 600,00
HUF
 
418
2010.09.29 PATRUBÁNY KINGA 600,00
HUF
 
417
2010.09.29 PATRUBÁNY MIKLÓS 600,00
HUF
 
  2010.09.29 HOMPOTH ZOLTÁN ÉS CSALÁDJA 1 000,00
HUF
 
  2010.09.29 HOMPOTH ZOLTÁN ÉS CSALÁDJA -1 000,00
HUF
törlés dupla felvezetés miatt
416
2010.09.29 KOMSA JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 1 000,00
HUF
 
415
2010.09.29 DR, KÁNAI PÁLNÉ 1 000,00
HUF
 
  2010.09.29 DR. BORBÉLY ZSOLT ATTILA családja, rokonai és barátai 20 000,00
HUF
 
  2010.09.29 DR. BORBÉLY ZSOLT ATTILA családja, rokonai és barátai -20 000,00
HUF
törlés dupla felvezetés miatt
414
2010.09.29 DR. BORBÉLY ZSOLT ATTILA 200,00
HUF
 
413
2010.09.29 Vizi Attila 200,00
HUF
 
412
2010.09.29 Kretter Roland 200,00
HUF
 
411
2010.09.29 Kretter Rudolf 200,00
HUF
 
410
2010.09.29 Hajdú László 200,00
HUF
 
409
2010.09.29 Hajdú Lászlóné 200,00
HUF
 
408
2010.09.29 Szekeresné Hajdú Mária 200,00
HUF
 
407
2010.09.29 Laborczi Pál 200,00
HUF
 
406
2010.09.29 Antoni Lőrinc 200,00
HUF
 
405
2010.09.29 Tafferner Kriszta 200,00
HUF
 
404
2010.09.29 Migály Anikó 200,00
HUF
 
403
2010.09.29 Dobai Eszter 200,00
HUF
 
402
2010.09.29 Pöttendi Gábor 200,00
HUF
 
401
2010.09.29 Nagy Péter 200,00
HUF
 
400
2010.09.29 Csizmadia András 200,00
HUF
 
399
2010.09.29 Baranyai Gyöngyi 200,00
HUF
 
398
2010.09.29 Péter József 200,00
HUF
 
397
2010.09.29 Péter Józsefné 200,00
HUF
 
396
2010.09.29 Tóth Kata 200,00
HUF
 
395
2010.09.29 Sághi Attila 200,00
HUF
 
394
2010.09.29 BORSOS GÉZA ÉS CSALÁDJA 1 000,00
HUF
 
393
2010.09.29 CSEH TIBOR 200,00
HUF
 
392
2010.09.29 TÓFALVI ZOLTÁN 200,00
HUF
 
391
2010.09.29 KRISTON ANNA 500,00
HUF
 
390
2010.09.29 MVSZ USA OT 20 000,00
HUF
CLEVELAND
389
2010.09.29 DOMBAY PÉTER 1 000,00
HUF
 
388
2010.09.29 LANTOS JÓZSEF 1 000,00
HUF
 
387
2010.09.29 SAMU GYULA 500,00
HUF
 
386
2010.09.29 DR. KÁLLAY OSZKÁR, DÁNÉ ZITA, PÉTER LÁSZLÓ HUNOR 1 500,00
HUF
 
385
2010.09.29 DR. BAKSA CSABA 5 000,00
HUF
 
384
2010.09.28 VÁLÓCZY BALÁZS 1 000,00
HUF
 
383
2010.09.28 BORZA ZOLTAN 500,00
HUF
 
382
2010.09.28 DONI ANTAL 2 000,00
HUF
 
381
2010.09.28 NÉVTELEN 1 400,00
HUF
 
380
2010.09.28 KELEMEN LÁSZLO DR ÉS N 200,00
HUF
 
379
2010.09.28 DIENES GYÖRGY ÉS NEJE 1 000,00
HUF
 
378
2010.09.28 KORPAS KAROLY 500,00
HUF
 
377
2010.09.28 TAMAS ISTVAN 3 000,00
HUF
 
376
2010.09.28 NOVAK FERENC 3 000,00
HUF
 
375
2010.09.28 UJ FORRAS POLGARI KOR 5 000,00
HUF
 
374
2010.09.28 POOR TIBOR ES NEJE 200,00
HUF
 
373
2010.09.28 LANGMÁRNÉ 500,00
HUF
 
372
2010.09.28 PÁSZTI TIMEA 5 fő nevében 1 000,00
HUF
 
371
2010.09.28 BECK FERENC 1 000,00
HUF
 
370
2010.09.28 SZANDI GYÖRGY 200,00
HUF
 
369
2010.09.28 DR SALLAY ANDRÁS 10 000,00
HUF
 
368
2010.09.28 BOKOR IMRE DR ÉS NEJE 400,00
HUF
 
367
2010.09.28 SZABÓ IMRE FERENC 2 000,00
HUF
 
366
2010.09.28 BARTHALOS-KUNST KRISZTINA 2 000,00
HUF
 
365
2010.09.28 KUTI BALÁZS 500,00
HUF
 
364
2010.09.28 BALLÁN ATTILA ÉS BALLÁN MÁRIA 1 000,00
HUF
 
363
2010.09.28 GARAMSZEGI ZOLTÁN 5 000,00
HUF
 
362
2010.09.28 HOFSTADLER BEATA 2 000,00
HUF
 
361
2010.09.28 MONOKI ZOLTÁN 200,00
HUF
 
360
2010.09.28 MIHÁLY LÁSZLÓ 2 000,00
HUF
 
359
2010.09.28 BODONYI TIBOR 2 000,00
HUF
 
358
2010.09.28 GÁSPÁR ÁKOS 200,00
HUF
 
357
2010.09.28 SZŰCS TUNDE 200,00
HUF
 
356
2010.09.28 SZABÓ SÁNDOR ANDRÁS 250,00
HUF
 
355
2010.09.28 BITÓ EMIL ÉS NEJE 1 000,00
HUF
 
354
2010.09.28 KOCSISNÉ ANTAL JUDIT 1 000,00
HUF
 
353
2010.09.28 SZILÁGYI SÁNDORNÉ ÉS FÉRJE  1 000,00
HUF
 
352
2010.09.28 SOLTÉSZ MIKLÓS 2 000,00
HUF
 
351
2010.09.28 ERDEI PÁLNÉ DR 5 000,00
HUF
 
350
2010.09.28 KOMPORDAY DÁVID GÁBOR 3 000,00
HUF
 
349
2010.09.28 MÖRK LÁSZLÓ  5 000,00
HUF
 
348
2010.09.28 KUN SZILÁRD LANE 200,00
HUF
 
347
2010.09.28 SZALAY ANDREA és DR. KACZMARSKI JÁNOS 2 000,00
HUF
 
346
2010.09.28 M BERTOTI PETER (Lengyelország) 55 450,00
HUF
200 EUR
345
2010.09.28 GROSSMANN , VILMOS 2 773,00
HUF
  10 EUR
344
2010.09.28 GYÖNGYÖSI IMRE 200,00
HUF
 
343
2010.09.27 SÁRÁNDI BALÁZS 200,00
HUF
 
342
2010.09.27 SOMODI KÁROLY  600,00
HUF
 
341
2010.09.27 WILHELM VIKTOR 2 000,00
HUF
 
340
2010.09.27 CZIPRI TIBOR 500,00
HUF
 
339
2010.09.27 BARTFAI ROBERT 1 000,00
HUF
 
338
2010.09.27 LÁSZLÓ MIHÁLYNÉ ÉS LÁSZLÓ MIHÁLY 1 000,00
HUF
 
337
2010.09.27 KOÓS LEVENTE ÉS NEJE 1 000,00
HUF
 
336
2010.09.27 PINTÉRNÉ REUBL TERÉZ  1 000,00
HUF
 
335
2010.09.27 FILIP TAMÁS DR ÉS HT 2 000,00
HUF
 
334
2010.09.27 BALOGH GÉZÁNÉ 1 000,00
HUF
 
333
2010.09.27 PAPP MÁRTA ÉS PAPP LÁSZLÓ  1 000,00
HUF
 
332
2010.09.27 ÁRENDÁS JÓZSEF 1 000,00
HUF
 
331
2010.09.27 TARI ENIKO MARIA 200,00
HUF
 
330
2010.09.27 MARKOLT SEBESTYÉN 1 000,00
HUF
 
329
2010.09.27 MÁTYÁS BÉLA 1 000,00
HUF
 
328
2010.09.27 TOPLAK ZOLTÁN-BENDÓ ERIKA 400,00
HUF
 
327
2010.09.27 JANAUSCHEK JÓZSEF   50 000,00
HUF
Svájc
326
2010.09.27 PRINTSCHLER ENDRÉNÉ 1 000,00
HUF
 
325
2010.09.27 DEÁKNÉ SZŰCS ILONA 1 000,00
HUF
 
324
2010.09.27 KAZAI JÓZSEF ÉS NEJE 2 000,00
HUF
 
323
2010.09.27 MEZÖ ÁRPÁDNÉ 5 000,00
HUF
 
322
2010.09.27 KOROMPAI LÁSZLÓ 400,00
HUF
 
321
2010.09.27 KARSAI ÁGNES 1 000,00
HUF
 
320
2010.09.27 LOSITS ANDREA 2 000,00
HUF
 
319
2010.09.27 CZEGLÉDI GÁBOR 200,00
HUF
 
318
2010.09.27 BEKE PÉTER  1 500,00
HUF
 
317
2010.09.27 QUALISO KFT. 500,00
HUF
 
316
2010.09.27 FULOP ATTILA 1 000,00
HUF
 
315
2010.09.27 HORVÁTH PIROSKA 500,00
HUF
 
314
2010.09.27 BORZA ZOLTAN 500,00
HUF
 
313
2010.09.27 LACZHEGYI LÁSZLÓ 1 000,00
HUF
 
312
2010.09.27 FEJES SZILVIA BALOGH ATTILA 500,00
HUF
 
311
2010.09.27 FEJES SZILVIA TÉGLÁSI MIKLÓS 200,00
HUF
 
310
2010.09.27 HOMPOTH ZOLTÁN 200,00
HUF
 
309
2010.09.27 Hompothné Szénási Laura 200,00
HUF
 
308
2010.09.27 Hompoth Zoltán Csaba 200,00
HUF
 
307
2010.09.27 Hompoth Zoltán Csabáné 200,00
HUF
 
306
2010.09.27 Hompoth Emese 200,00
HUF
 
305
2010.09.27 NÉVTELEN 6 000,00
HUF
 
304
2010.09.27 Borbély Réka 200,00
HUF
 
303
2010.09.27 BORBÉLY ZSOLT ATTILA 400,00
HUF
 
302
2010.09.27 Borbély Hunor 200,00
HUF
 
301
2010.09.27 Borbély Magor 200,00
HUF
 
300
2010.09.27 Borbély Imre 200,00
HUF
 
299
2010.09.27 Borbély Viktória 200,00
HUF
 
298
2010.09.27 Borbély Szilárd 200,00
HUF
 
297
2010.09.27 Borbély Anita 200,00
HUF
 
296
2010.09.27 Borbély Apor Levente 200,00
HUF
 
295
2010.09.27 Borbély Réka Sarolt 200,00
HUF
 
294
2010.09.27 Borbély Emese Bíborka 200,00
HUF
 
293
2010.09.27 Bakó Antal 200,00
HUF
 
292
2010.09.27 Bakó Erzsébet 200,00
HUF
 
291
2010.09.27 Nagy Erzsébet 200,00
HUF
 
290
2010.09.27 Feszler Éva 200,00
HUF
 
289
2010.09.27 Feszler Károly 200,00
HUF
 
288
2010.09.27 Marosi Attila 200,00
HUF
 
287
2010.09.27 Marosi Balázs 200,00
HUF
 
286
2010.09.27 Marosi Erika 200,00
HUF
 
285
2010.09.27 Berszán Zita 200,00
HUF
 
284
2010.09.27 Berszán Éva 200,00
HUF
 
283
2010.09.27 Papp Lóránt 200,00
HUF
 
282
2010.09.27 Papp Pál 200,00
HUF
 
281
2010.09.27 Tompa Jenő 200,00
HUF
 
280
2010.09.27 Felföldi ZoltánBíró András 200,00
HUF
 
279
2010.09.27 Benyhe István 200,00
HUF
 
278
2010.09.27 Benyhe Zsuzsa 200,00
HUF
 
277
2010.09.27 Benyhe Marcel 200,00
HUF
 
276
2010.09.27 Benyhe Róbert 200,00
HUF
 
275
2010.09.27 Benyhe Bernát 200,00
HUF
 
274
2010.09.27 Lévay Atilla 200,00
HUF
 
273
2010.09.27 Kovács Zsombor 200,00
HUF
 
272
2010.09.27 Ágoston Balázs 200,00
HUF
 
271
2010.09.27 Reiter József 200,00
HUF
 
270
2010.09.27 Reiter Szilvia 200,00
HUF
 
269
2010.09.27 Reiter Boglárka 200,00
HUF
 
268
2010.09.27 Dienes Áron 200,00
HUF
 
267
2010.09.27 Mag Tamás 200,00
HUF
 
266
2010.09.27 Antal Botond 200,00
HUF
 
265
2010.09.27 Gazda István 200,00
HUF
 
264
2010.09.27 És Melinda 200,00
HUF
 
263
2010.09.27 Pál Sándor 200,00
HUF
 
262
2010.09.27 Vitéz Erdei János 200,00
HUF
 
261
2010.09.27 Sarkadi Attila 200,00
HUF
 
260
2010.09.27 Tóth Zsolt 200,00
HUF
 
259
2010.09.27 Tóth Zsoltné 200,00
HUF
 
258
2010.09.27 Saszet Endre 200,00
HUF
 
257
2010.09.27 Baracsiné Dávid Zsuzsanna 200,00
HUF
 
256
2010.09.27 Baracsi Levente 200,00
HUF
 
255
2010.09.27 Toró Tibor 200,00
HUF
 
254
2010.09.27 Toró T. Tibor 200,00
HUF
 
253
2010.09.27 Toró Ildikó 200,00
HUF
 
252
2010.09.27 Toró T.T. Tibor 200,00
HUF
 
251
2010.09.27 Toró Tamás 200,00
HUF
 
250
2010.09.27 Toró Edit 200,00
HUF
 
249
2010.09.27 Toró László 200,00
HUF
 
248
2010.09.27 Toró Ildikó 200,00
HUF
 
247
2010.09.27 Toró Emese 200,00
HUF
 
246
2010.09.27 Nüszl István 200,00
HUF
 
245
2010.09.27 Nüszl Erzsébet 200,00
HUF
 
244
2010.09.27 Andrássy József 200,00
HUF
 
243
2010.09.27 Ambrus Ilona 200,00
HUF
 
242
2010.09.27 Ifj. Andrássy József 200,00
HUF
 
241
2010.09.27 Vizi Attila 200,00
HUF
 
240
2010.09.27 Székely ErikaSzékely Anikó 200,00
HUF
 
239
2010.09.27 Fodor László 200,00
HUF
 
238
2010.09.27 Fodor Enikő 200,00
HUF
 
237
2010.09.27 György Csáky Sándor 200,00
HUF
 
236
2010.09.27 És Bandi 200,00
HUF
 
235
2010.09.27 Zsorda Erzsébet 200,00
HUF
 
234
2010.09.27 György Csáky  200,00
HUF
 
233
2010.09.27 Sándor 200,00
HUF
 
232
2010.09.27 5 200,00
HUF
 
231
2010.09.27 Fős 200,00
HUF
 
230
2010.09.27 Családja 200,00
HUF
 
229
2010.09.27 Boros Kriszti 200,00
HUF
 
228
2010.09.27 Orendi Annamária 200,00
HUF
 
227
2010.09.27 Orendi Enikő 200,00
HUF
 
226
2010.09.27 Szikszai László 200,00
HUF
 
225
2010.09.27 Ferenczi Attila 200,00
HUF
 
224
2010.09.27 Ferenczi Márta 200,00
HUF
 
223
2010.09.27 Ferenczi Apor 200,00
HUF
 
222
2010.09.27 Ferenczi Zselyke 200,00
HUF
 
221
2010.09.27 Hegedüs Tamás 200,00
HUF
 
220
2010.09.27 Hegedűs Dávid Áron                       200,00
HUF
 
219
2010.09.27 Hegedűs Bendegúz Tas                     200,00
HUF
 
218
2010.09.27 Knop Eduárd 200,00
HUF
 
217
2010.09.27 Veress Bernadette 200,00
HUF
 
216
2010.09.27 Klinger Attila 200,00
HUF
 
215
2010.09.27 Varga Attila 200,00
HUF
 
214
2010.09.27 Péteri Attila 200,00
HUF
 
213
2010.09.27 Pincés Sándor 200,00
HUF
 
212
2010.09.27 Pincés Éva 200,00
HUF
 
211
2010.09.27 Vass Csaba 200,00
HUF
 
210
2010.09.27 Bíró Gergő 200,00
HUF
 
209
2010.09.27 Horváth Richárd 200,00
HUF
 
208
2010.09.27 Horváth Rita 200,00
HUF
 
207
2010.09.27 Horváth Zoltán 200,00
HUF
 
206
2010.09.27 Horváth Zoltánné 200,00
HUF
 
205
2010.09.24 RÁBAPARTI JÁRMŰJAVÍTÓ ÉS SZOLG.K 
2 000,00
HUF 
 
204
2010.09.24 BANA TIBOR  
10 000,00
HUF 
 
203
2010.09.24 GYŐRFFY BALÁZS 
5 000,00
HUF 
 
202
2010.09.24 DR SZŰCS MIHÁLY 
5 000,00
HUF 
 
201
2010.09.24 GOSZLETH GABRIELLA 
500,00
HUF 
 
200
2010.09.24 LÉSTYÉN KINGA KRISZTINA 
500,00
HUF 
 
199
2010.09.24 DÉZSY DEZSŐ BÉLA 
1 000,00
HUF 
 
198
2010.09.24 M W-CSAVARBOLT KER.KFT. 
200,00
HUF 
 
197
2010.09.24 SZÉCSI JÓZSEF 
200,00
HUF 
 
196
2010.09.24 POSGAY GYÖRGY 
50 000,00
HUF 
 
195
2010.09.24 LUKACS ATTILA 
200,00
HUF 
 
194
2010.09.24 FARKAS ZOLTÁN 
200,00
HUF 
 
193
2010.09.24 FODOR BALÁZSNÉ 
2 000,00
HUF 
 
192
2010.09.24 CSONKA RICHÁRD   
1 000,00
HUF 
 
191
2010.09.24 PAPP LÁSZLÓ 
1 000,00
HUF 
 
190
2010.09.24 UDVARDI ÁKOS ATTILA 
500,00
HUF 
 
189
2010.09.24 SZILÁGYI SÁNDOR ÉS NEJE 
400,00
HUF 
 
188
2010.09.24 KLÉNER JÁNOSNÉ  
200,00
HUF 
 
187
2010.09.24 MOLNÁR JENŐ ÉS MOLNÁR JENŐNÉ 
1 000,00
HUF 
 
186
2010.09.24 BANDZI VIKTORIA 
1 000,00
HUF 
 
185
2010.09.24 SZILÁGYI RÓBERT SÁNDOR 
200,00
HUF 
 
184
2010.09.24 KOVÁCS PÉTER KOVÁCSNÉ OROSZ MÁRI 
1 400,00
HUF 
 
183
2010.09.24 FELBER IRÉN , FELBER ZOLTÁN, PÁL ISTVÁN atya 
6 000,00
HUF 
 
182
2010.09.24 VARGA TAMAS ING. (Pozsony) 
3 000,00
HUF 
 
181
2010.09.24 NÉMETH JENŐNÉ 
200,00
HUF 
 
180
2010.09.24 NÉVTELEN 
1 000,00
HUF 
 
179
2010.09.23 SZOKE REKA 
2 779,00
HUF
 
178
2010.09.23 KISS ANDOR
5 000,00
HUF
 
177
2010.09.23 SZŰCS PÉTER LAJOS
2 000,00
HUF
 
176
2010.09.23 KOKOFERM KFT
50 000,00
HUF
 
175
2010.09.23 SZALAY ZOLTÁN
2 000,00
HUF
 
174
2010.09.23 GACSÁDI ALBERT
2 000,00
HUF
 
173
2010.09.23 MILKOVITS ISTVÁN LAFO
2 000,00
HUF
 
172
2010.09.23 BORBÁS JÓZSEF
2 000,00
HUF
 
171
2010.09.23 TÓKA JÓZSEF
2 000,00
HUF
 
170
2010.09.23 UVEGHÚR SZOLGÁLTATÓ KFT
10 000,00
HUF
 
169
2010.09.23 KEREK SÁNDOR 
2 000,00
HUF
 
168
2010.09.23 VARGA KATALIN
2 000,00
HUF
 
167
2010.09.23 BÓDI CSABA JÓZSEF
3 000,00
HUF
 
166
2010.09.23 CZEGLÉDI PÉTER LAJOS LANE
5 000,00
HUF
 
165
2010.09.23 OLLÓ TIBOR MIHÁLY
2 800,00
HUF
 
164
2010.09.23 ALAKSZAINÉ DR. OLÁH ANNAMÁRIA
5 000,00
HUF
 
163
2010.09.23 MOLNÁR LUCIA
3 000,00
HUF
 
162
2010.09.23 VERESS JANOS ES NEJE
2 000,00
HUF
 
161
2010.09.23 DR VÉGVÁRI JÓZSEF
2 000,00
HUF
 
160
2010.09.23 KOMLÓSI MÁTYÁS
2 000,00
HUF
 
159
2010.09.23 VASKÓ-SZEDLÁR GÁBOR
2 000,00
HUF
 
158
2010.09.23 DARABOS ANDRAS
1 500,00
HUF
 
157
2010.09.23 TÓTH LEVENTE
2 000,00
HUF
 
156
2010.09.23 AUSZTRÁLIAI VIKTÓRIA MVSZ
5 000,00
HUF
 
155
2010.09.23 IFJ. DÓSA MÁTYÁS
100 000,00
HUF
 
154
2010.09.23 VITÉZ DR CSULAK LEVENTE
2 000,00
HUF
 
153
2010.09.22 FEHÉR ISTVÁN (BAD FRIEDRICHSHALL)
13 937,00
HUF
50 EUR
152
2010.09.22 GERE ATTILA (STOCKHOLM)
2 787,00
HUF
10 EUR
151
2010.09.23 SOMOGYFOKI GYÖRGY DR
1 000,00
HUF
 
150
2010.09.23 ENGYEL MARIANN 
1 000,00
HUF
 
149
2010.09.23 CSIRMAZ SÁNDOR
1 000,00
HUF
 
148
2010.09.23 SZITA SÁNDOR ATTILA ÉS ÉDESANYJA
1 000,00
HUF
 
147
2010.09.23 PINTÉR KORNÉL
600,00
HUF
 
146
2010.09.23 SÁNTHA BALÁZS ÉS NEJE 
1 000,00
HUF
 
145
2010.09.23 NÉMETH ZOLTÁN KÁROLY
200,00
HUF
 
144
2010.09.23 BOGNAR TAMAS
297,00
HUF
 
143
2010.09.23 NAGYFEJEO
200,00
HUF
 
142
2010.09.23 HARTH BALAZS
200,00
HUF
 
141
2010.09.23 ÁKOS HORKA
1 000,00
HUF
 
140
2010.09.23 MÉSZÁROS MILÁN
200,00
HUF
 
139
2010.09.23 OLÁH HÁROMSZÉKI ATTILA
200,00
HUF
 
138
2010.09.23 CSATAY KRISZTIÁN
200,00
HUF
 
137
2010.09.23 BÁLDOGI MIKLOS
400,00
HUF
 
136
2010.09.23 BENCZE JÁNOS
1 000,00
HUF
 
135
2010.09.23 PANYIK ATTILA ZSOLT
1 000,00
HUF
 
134
2010.09.23 GONDA ISTVÁN
1 000,00
HUF
 
133
2010.09.23 PAPP ATTILA LAES
200,00
HUF
 
132
2010.09.23 SZEDLJÁK ISTVÁN
500,00
HUF
 
131
2010.09.23 BOROS LASZLO
200,00
HUF
 
130
2010.09.23 JUHÁSZ ZSOLT
400,00
HUF
 
129
2010.09.23 BAGI TAMÁS
360,00
HUF
 
128
2010.09.23 FAIPARI INNOVÁCIÓS TÁRSASÁG
1 000,00
HUF
 
127
2010.09.23 GASPAR CSABA ES NEJE
200,00
HUF
 
126
2010.09.23 KARDOS JÓZSEF
500,00
HUF
 
125
2010.09.23 TÓTH GYÖRGY
500,00
HUF
 
124
2010.09.23 GERGELY ZOLTÁN
1 000,00
HUF
 
123
2010.09.23 CAPRAS DÁVID
200,00
HUF
 
122
2010.09.23 GERE JULIANNA
1 000,00
HUF
 
121
2010.09.23 ISZALY GYORGY BARNA
1 000,00
HUF
 
120
2010.09.23 DOBOS GÉZA RS N
1 000,00
HUF
 
119
2010.09.23 BUNFORD PÉTER
1 000,00
HUF
 
118
2010.09.23 SZABÓ-CSIGÓ MÁRIA ANIKÓ SZ.SZILÁ
1 000,00
HUF
 
117
2010.09.23 GULYÁS ISTVÁN JÁNOS
1 000,00
HUF
 
116
2010.09.23 DR KOZMA PÉTER 
400,00
HUF
 
115
2010.09.23 FEKETE ISTVÁN
200,00
HUF
 
114
2010.09.23 DÖMSÖDI TAMÁS
1 000,00
HUF
 
113
2010.09.23 KIS ÁKOS
1 000,00
HUF
 
112
2010.09.23 VASH KARLO
300,00
HUF
 
111
2010.09.23 LÁSZLÓ TAMÁS
1 000,00
HUF
 
110
2010.09.23 VARGA ÁGNES
500,00
HUF
 
109
2010.09.23 NÉMETH RÓBERT 
200,00
HUF
 
108
2010.09.23 ENYEDI MIKLÓS
500,00
HUF
 
107
2010.09.23 MOLNÁR PÉTER ÉS MOLNÁRNÉ KÖKÉNYE
1 000,00
HUF
 
106
2010.09.23 FARSZKY ISTVÁN
1 000,00
HUF
 
105
2010.09.23 SZOCSIN NORBERT
200,00
HUF
 
104
2010.09.23 KOCSIS MIHALY
500,00
HUF
 
103
2010.09.23 TULIPÁN LÁSZLÓ 
500,00
HUF
 
102
2010.09.23 EROSS PAL
1 000,00
HUF
 
101
2010.09.23 GARAI AKOS
200,00
HUF
 
100
2010.09.23 VIRÁG ISTVÁN
1 000,00
HUF
 
99
2010.09.23 ROLENCZ NÁNDOR
1 000,00
HUF
 
98
2010.09.23 PAPP IMRE
1 000,00
HUF
 
97
2010.09.23 POLÓNY LEVENTE
1 000,00
HUF
 
96
2010.09.23 TÖRÖK LÁSZLÓ LANE 4003
1 000,00
HUF
 
95
2010.09.23 LAKATOS KÁROLY DR.
200,00
HUF
 
94
2010.09.23 KOVÁCS LÁSZLÓ
1 000,00
HUF
 
93
2010.09.23 GERHARDT RÓBERT
1 000,00
HUF
 
92
2010.09.23 KATAFAY TAMÁS BENCE
200,00
HUF
 
91
2010.09.23 SZILÁGYI TIBOR
200,00
HUF
 
90
2010.09.23 MANNER RÓBERT
500,00
HUF
 
89
2010.09.23 SZERENCSI TAMAS
1 000,00
HUF
 
88
2010.09.23 DOBI TIBOR SÁNDOR
800,00
HUF
 
87
2010.09.23 HORNYIK HENRIK ÉS N
1 000,00
HUF
 
86
2010.09.23 HUM ATTILÁNÉ
1 000,00
HUF
 
85
2010.09.23 MOLNÁRNÉ NAGY ÉVA
400,00
HUF
 
84
2010.09.23 LÉRINÉ TÓTH TÜNDE ÉS KÉRI ANDRÁS
500,00
HUF
 
83
2010.09.23 DEME PÁL-DEME PÁLNÉ
200,00
HUF
 
82
2010.09.23 MOLNÁR KÁLMÁN MNÉ M GY
1 000,00
HUF
 
81
2010.09.23 PÁPAI SZABÓ GYÖRGY ÉS CSALÁDJA
1 000,00
HUF
 
80
2010.09.23 OLÁH ISTVÁN, OLÁH LEVENTE, DR. NAGY SÁNDOR, DR. NAGY SÁNDORNÉ, KISS MARIANNA
1 000,00
HUF
 
79
2010.09.23 JÓBA HUBA, JÓBA HUBÁNÉ, JÓBA ENIKŐ, JÓBA NIKOLETTA, JÓBA PATRíCIA
1 000,00
HUF
 
78
2010.09.23 SZOTYORI NAGY ÁRON, SZOTYORI NAGY ÉVA, DR. SZOTYORI NAGY KRISTÓF
1 000,00
HUF
 
77
2010.09.22 RÉPÁSZKY MIKLÓS DÁNIEL 500,00
HUF
 
76
2010.09.22 KOVACS IMRENE ES FERJE 1 000,00
HUF
 
75
2010.09.22 VERESS ÁRPÁD 1 000,00
HUF
 
74
2010.09.22 CSICSELYNE FARAGO ANETT 5 000,00
HUF
 
73
2010.09.22 CSEPANYI LASZLO ES NEJE 10 000,00
HUF
 
72
2010.09.22 IGRICZI ENDRE 1 000,00
HUF
 
71
2010.09.22 Máté László 2 000,00
HUF
 
70
2010.09.22 JALSOVSZKY GERGŐ 200,00
HUF
 
69
2010.09.22 LAKATOS ZSOLT NET 3 000,00
HUF
 
68
2010.09.22 KECSKÉS CSABA 600,00
HUF
 
67
2010.09.22 TAKÁCS MÁTYÁS LÁSZLÓ 855,00
HUF
 
66
2010.09.22 SÁNDOR SZABOLCS 1 000,00
HUF
 
65
2010.09.22 DR. NÉMETH ZSOLTNÉ 2 000,00
HUF
 
64
2010.09.22 ENYEDI LAJOS TIBOR 400,00
HUF
 
63
2010.09.22 KRUPLA ZOLTAN 500,00
HUF
 
62
2010.09.22 APOSTOL TAMÁS ÉS DR.TÓTH EMILIA 1 000,00
HUF
 
61
2010.09.22 GÖŐZ TIBOR 1 500,00
HUF
 
60
2010.09.22 FÓRIS LAJOS 400,00
HUF
 
59
2010.09.22 MALOMHEGYI PÉTER 1 000,00
HUF
 
58
2010.09.22 FARKAS GYÖRGY 300,00
HUF
 
57
2010.09.22 BENEDEK LÁSZLÓ BALÁZS 2 000,00
HUF
 
56
2010.09.22 LENNER PÉTER 200,00
HUF
 
55
2010.09.22 VESZELOVSZKI BALÁZS 500,00
HUF
 
54
2010.09.22 NAGY ERNŐ 1 000,00
HUF
 
53
2010.09.22 Dóbiás Ferenc 200,00
HUF
 
52
2010.09.22 HORVÁTH GÁBOR,HORVÁTHNÉ G.ESZTER 5 000,00
HUF
 
51
2010.09.22 SZILBER TIBOR 200,00
HUF
 
50
2010.09.22 Hiriczkó Edit 2 000,00
HUF
 
49
2010.09.22 CSORDÁS ERIKA MARGIT 500,00
HUF
 
48
2010.09.22 SOMOSVARI BELA 200,00
HUF
 
47
2010.09.22 JÁMBOR LÁSZLÓ 200,00
HUF
 
46
2010.09.22 VAMOSI GERGELY FERENC 1 000,00
HUF
 
45
2010.09.22 POZSONYI ATTILA ZSOLT 2 000,00
HUF
 
44
2010.09.22 ANDRASSY LASZLO 500,00
HUF
 
43
2010.09.22 PÉTERI ATTILA ÉS NEJE 500,00
HUF
 
42
2010.09.22 SOLTI ZSOLT 200,00
HUF
 
41
2010.09.22 HEGEDUS ENDRE ES NEJE 10 000,00
HUF
 
40
2010.09.22 Bauer Béla János 2 000,00
HUF
 
39
2010.09.22 NOVÁK CSABA PÉTER 500,00
HUF
 
38
2010.09.22 OROSZ MIKLÓS 200,00
HUF
 
37
2010.09.22 NÉMETH TAMÁS 3 000,00
HUF
 
36
2010.09.22 SÁGI MÁRIA 500,00
HUF
 
35
2010.09.22 Horváth István 1 000,00
HUF
 
34
2010.09.22 VIGH ROLAND 500,00
HUF
 
33
2010.09.22 SYLVESTER BALÁZS FERENC 1 000,00
HUF
 
32
2010.09.22 PRUZSINSZKY FRUZSINA 1 000,00
HUF
 
31
2010.09.22 REZENKA BALÁZS JENŐ 3 000,00
HUF
 
30
2010.09.22 KOVACS ZSOLT 1 000,00
HUF
 
29
2010.09.22 SIPOS NORBERT 200,00
HUF
 
28
2010.09.22 KISS BÉLA 200,00
HUF
 
27
2010.09.22 MONYOK AKOS 500,00
HUF
 
26
2010.09.22 CZELLER BOLDIZSÁRNÉ 10 000,00
HUF
 
25
2010.09.22 KOVÁCS DÁNIEL 400,00
HUF
 
24
2010.09.22 SZÉLESI ZOLTÁN BALÁZS 5 000,00
HUF
 
23
2010.09.22 KIS MIKLÓS 200,00
HUF
 
22
2010.09.22 Pethő Szabolcs Attila 1 000,00
HUF
 
21
2010.09.22 LENGYEL ÁKOS 200,00
HUF
 
20
2010.09.22 SULE NÁNDOR 200,00
HUF
 
19
2010.09.22 BATA PÉTER 200,00
HUF
 
18
2010.09.22 HARMAT-NAGY ÉVA 1 000,00
HUF
 
17
2010.09.22 VARGA JÓZSEF 400,00
HUF
 
16
2010.09.22 BARTHA LÁSZLÓ 2 000,00
HUF
 
15
2010.09.22 NÉMETH LÁSZLÓ 1 000,00
HUF
 
14
2010.09.22 BOKROS CSABA 500,00
HUF
 
13
2010.09.22 HORVÁTH GÁBOR IMRE 138 870,00
HUF
500 EUR
12
2010.09.22 KÉMERI CSABA 2 000,00
HUF
 
11
2010.09.22 ÓVÁRINÉ DR. BALAJTI ZSUZSANNA 1 000,00
HUF
 
10
2010.09.21 BOSNYÁK MIHÁLY 200,00
HUF
 
9
2010.09.21 TÓTH TAMÁS ÉS TÁRSA 5 000,00
HUF
 
8
2010.09.21 HEGEDUS CSABA JÓZSEF 1 000,00
HUF
 
7
2010.09.21 VALENT GÁBOR 1 000,00
HUF
 
6
2010.09.21 SZÖGYÉNYI LÁSZLÓ ÉS NEJE 1 000,00
HUF
 
5
2010.09.21 KIS CSABA 200,00
HUF
 
4
2010.09.21 BENKEI TAMÁS 5 000,00
HUF
 
3
2010.09.21 LORÁSZKÓ PÉTER 300,00
HUF
 
2
2010.09.21 SZABÓ GERGELY 500,00
HUF
 
1
2010.09.21 KALMÁR ILONA 21 102,00
HUF
100 CHF

 

 

Előzmények

 I. Székely-Magyar Világtalálkozó

Szeged

2010. augusztus 13-14-15.

I. Magyar Vadász Világtalálkozó

 

Főszervező: Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület (FVSZME)

6726 Szeged, Fő fasor 9. www.fvszme.hu, aprojuhasz1@gmail.com,

 

Bevezetés – A rendezvény célja:

A nemzeti és nemzetközi kapcsolatépítés, szolidaritás valamint a tájegységenkénti kultúrák kölcsönös megismerése, ápolása érdekében 2010. augusztus 13-14-15-én Szegeden kívánja megszervezni a I. Székely-Magyar Világtalálkozót, és ezen belül társrendezvényként az I. Magyar Vadász Világtalálkozót. Ennek keretében kívánjuk megeleveníteni, bemutatni a több ezer éves magyar vadászati kultúrát.

Szeretnénk elősegíteni a jelenleg végzetesen megosztott magyar társadalom megbékélését, egy új közgondolkodás megalapozását és rendezvényünkkel kifejezni azt, hogy nemzeti összefogás és a magyar kultúra nélkül nincs jövőt teremtő erő.  A Magyar Életfa gyökerei adják az életet adó erőt.

A teljes rendezvényünk nemzeti és nemzetközi célja a „hídépítés” a világ magyarsága és Kárpát medence népei között. Szeged városa sokszor volt kiindulópontja a nemzeti összefogásnak és többször volt  döntő szerepe a magyar újjászületésben.

 

Helyszínek:

Rendezvény központja: FVSZME 6726 Szeged, Fő fasor 9. Tel/Fax: 62/635-312, 62/430-274

e-mail: aprojuhasz1@gmail.com, www.fvszme.hu, Mob: 70/558-1245 (Apró-Juhász János),

Irodavezető: Nagy Tímea Tel. 30/481-9012

 

I. Magyar Vadász Világtalálkozó főszervezője inf.: Fackelmann István Tel: 20/373-0270, e-mail: fackelmann@freemail.hu

 

Főhelyszínek: Újszeged Erzsébet Liget – Újszegedi Szabadtéri Színpad,

Vértói domb – A mi Nemzeti Emlékhelyünk – a Magyar Életfánál

További helyszínek:   REÖK Palota

                               Móra Ferenc Múzeum – Vármúzeum – Tisza-part /Huszár Mátyás rakpart/ Széchenyi tér

 

TERVEZETT PROGRAMOK

2010. augusztus 13. péntek

Vendégek fogadása, elszállásolása.

Fő szálláshely: Herman Ottó Kollégium (Szeged, Temesvári krt. 50-52.)

 

Újszegedi Liget - Magyar Kézműves Vásár

Jelentkezés: e-mailben (aprojuhasz1@gmail.com)

- helyfoglalás érkezési sorrendben

 

REÖK Palota: „Erdély az én hazám”  című fotó és festőművész kiállítás

Móra Ferenc Múzeum – Vármúzeum: Magyar Vadászati Világkiállítás

Széchenyi tér: Hungarikum Fesztivál

 

14:00 A volt Lippai fatelep - Emléktábla avatás a „szegedi faipar” emlékére

 

17:00 FVSZME Székház – Magyar Vadász Világtalálkozó – Szakmai Konferencia - Fogadás

 

21:00 Huszár Mátyás rakpart - „A Fény köszöntése”- Fáklyás tutajok fogadása

          Móra Ferenc Múzeum -        Táltos Fényszertartás – koncert

                                               a Fénykör feltámasztása íjászokkal lovasokkal

                                                          

 

2010. augusztus 14. szombat

 

Újszegedi Szabadtéri Színpad

09:00Csongrád megyei Vadásznap - Ünnepélyes megnyitó

10:00  - I. Székely-Magyar Világtalálkozó - Ünnepélyes megnyitó

 

Egész nap: népzenei együttesek, néptánc együttesek, a magyar kultúra előadóművészeinek műsora, kézműves vásár, gyermekprogramok, MEOE MAGYAR KUTYAFAJTÁK BEMUTATÓJA, SOLYMÁSZ BEMUTATÓ, VADÁSZATI BEMUTATÓ

 

16:00 Vértó - Nemzeti Emlékhely:             

 

Székely kapuk fogadása, megáldása

Táltos szertartás az új magyar vérszerződés megkötése

 

A Magyar Vadász Világtalálkozó résztvevőinek koszorúzási ünnepsége a Magyar Életfánál  Nímród előtt tisztelegve

 

A Szegedi Íjászok bemutatója

 

A Vértói Kurgánon már égnek a TÜZEK!

 

Újszegedi Liget

 

19:00  Szertűz – Magyar ősi szertartás

            Táltos dobosok kíséretében  

            Vezeti: Sólyomfi Nagy Zoltán – Táltos

  

21:00  Magyar Nemzeti rockkoncert

 

 

2010. augusztus 15. vasárnap

 

09:00-től Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark: Vadászház avatása

13:00-tól Ásotthalom: TANYAPROGRAM

Újszegedi Liget

 

07-17 óra Kutyakiállítás: Hungária Puli Klub Klubkiállítás

 

Egész nap: népzenei együttesek, néptánc együttesek, a magyar kultúra előadóművészeinek műsora, kézműves vásár, gyermekprogramok, VADÁSZATI BEMUTATÓ

 

 

16:00 FVSZME Székhelyén - Záró Konferencia - Magyarok - Székelyek üzenetének megfogalmazása a Világhoz - Sajtótájékoztató

 

19:00 Újszegedi Liget – A Kurultáj 2010 Bugac díszvendégeinek beszámolója

                                        Bíró András Zsolt (antropológus) – A KURULTÁJ megálmodója és főszervezője vezetésével

21:00 Zárókoncert - TAMÁS GÁBOR (erdélyi előadóművész) – KONCERT

                                                           „Gyere velem a Hargitára”

                                                                         „EGYÜTT”

 A Kurultáj 2010 – Bugac és az I. Székely-Magyar Világtalálkozó testvérrendezvények!

 

 

 

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates