Prof. Dr. Pálfi György kitüntetése Patrubány Miklós júliusi nemzetpolitikai előadása keretében

Patrubány   Pálfi 0Július 15-én, az MVSZ székházában, Patrubány Miklós A magyar géniusz című nemzetpolitikai előadása keretében a Magyarok Világszövetsége A Magyar Nemzetért Érdemérem Ezüst Fokozatával tüntette ki Dr. Pálfi György professzort, a Magyarországon született nagy tudósok és feltalálók eredményeit rendszerbe foglaló Tudománytörténeti Kiállítás szerzőjét. A Tudománytörténeti Kiállítást 2016 augusztusában, a Magyarok IX. Világkongresszusa tette közkinccsé.

 

A kitüntetettet maga a Magyarok Világszövetségének elnöke méltatta, és aPálfi György professzor által közel két évtizedes munkával összegyűjtött adatokat nyolcvan poszterbe sűrítő Tudománytörténeti Kiállítást a magyar szellemi élet olyan vektorának nevezte, amely döntő szerephez juthat a magyar nemzet újbóli önösszeszedése, a Magyar Renaissance folyamatában. Pálfi professzor félórás kiselőadással köszönte meg a kitüntetést, amelyben elmesélte a kiállítás létrejöttének történetét, és a magyar ifjak megtapasztalt hatalmas érdeklődését.

Ezt követően Patrubány Miklós Hamvas Bélát, Baráth Tibort, Magyar Adorjánt és Mario Alineit idézve vázolta azokat az idők mélyébe nyúló előzményeket, amelyek megteremtették azt a szellemi alapot, amelyben – túl a magyar nyelv adta egyedülálló lehetőségeken – a Tudománytörténeti Kiállításban összefoglalt alkotásokban megmutatkozó kreativitás gyökerezik. Az alábbi részlet Baráth Tibor Mi a magyar című, 1972. október 23-án Montrealban keltezett írásából vett idézet.

„A mi beszédünk és földműves magas kultúránk öt-hat ezer esztendőre visszamenőleg írásbelileg igazolható, vagyis annak kezdete oly régi időkbe nyúlik vissza, amikor magyaron kívül más tagolt emberi beszéd, rendszerbe foglalt vallás, művészet és írás még nem létezett. A mi őseinknek tehát nem volt kitől mit „kölcsönözzenek”. Szókincsünket, vallási képzeteiket és tudományukat az alapoktól a befejezésig maguknak kellett saját géniuszukkal megteremteniök. Ezért ősnyelv a magyar nyelv, őskultúra a magyar kultúra, amiben velünk osztoznak ma is élő rokonaink, az észtek, finnek és egyéb magyar származású népek.(…)

 

  1. 1.A magyarul beszélő úr népek napkeleti hazájukban megalkották az emberi elme alapvető találmányait: a rendszeres élelmiszer-termelést, az edénykészítést és a fémipart. Feltalálták a gyors közlekedés első eszközeit (hajót, szekeret), megfogalmazták Isten létének elvét s kitalálták a gondolatközlés időtől független eszközét: az írást, nyelvünk szerkezetéhez igazított szabályaival. Őseink világraszóló találmányai közül ez utóbbi – az írás – volt a legnagyobb kihatású, mert vele megszületett a tudomány: a szerzett ismereteket ezután el lehetett raktározni, nemzedékről-nemzedékre áthagyományozni és gyarapítani. A magyar népek szókincsüket, fogalmaikat, istenhitüket és írástudásukat nem tartották titokban, hanem misszionáriusaik, a Nap-papok révén elterjesztették a világ minden részébe. Így lettek a magyar nyelvű népek (régibb tudományos kifejezéssel szólva: finnugor népek) az emberiség első tanítómesterei, nevelői és szervezői, amiről az a rengeteg magyar szó tanúskodik, amely minden később kialakult nyelvben ma is fölös számban található. (…)

 

Az Európába áttelepült és ott különböző nevek alatt szerepelt magyar nyelvű néprészek: Magurak, Szemurak, Ősurak, Lig (a) urak, Barátok, Iberek, Esthonik, Fennik, Keletik, Hetésik, Szerémik és még sokan mások olyan szerepet töltöttek be Európa térein, mint az őshazaiak szerte a világon másutt is: ők lettek a kontinens felderítői, Európa-I megalkotói, e táj első letelepült lakosai, az ős-európaiak. A sors úgy hozta, hogy ebből a hatalmas kultúrnépességből a szarmata előrenyomulás, majd a rómaiak, germánok és szlávok kialakulása és politikai szerepe miatt mára csak az a részleg maradjon meg ősi tisztaságában, amelynek mi, mai magyarok vagyunk folytatói. A mi felelősségünk és hivatásunk ezért óriási: mi vagyunk a hatalmas keleti örökség egyetlen hiteles letéteményese, az ókori világ egyetlen hivatott tolmácsolója. A mi nyelvünk nélkül – mint a jelen munka is bizonyítja – az emberiség első korszaka örökre homályban maradt volna.”

  1. 2.

A Tudománytörténeti Kiállítást 2016 augusztusában, a Magyarok IX. Világkongresszusa tette közkinccsé.

 

                       A jelenlevők megtekintették a Tudománytörténeti kiállítást

      Pálfi professzor lányával és fiával, aki a Szegedi Egyetem tanszékvezető professzora

                                                                      Szózat

 

Fotók: dr. Gál Erzsébet

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9301/170718

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates